allmän forskarutbildningsbild

Institutionell organisationsanalys - styrning och utformning av socialt och ekonomiskt liv

Institutionell teori har fått allt större betydelse inom olika delar av samhällsvetenskapen, såväl, nationalekonomi och företagsekonomi, som psykologi, pedagogik, statsvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Kursen fokus är riktat mot institutionell teori med rötter i sociologisk och statsvetenskaplig teori, inte nationalekonomisk teori. Inom denna avgränsning behandlas den klassiska och nyinstitutionella teorin som också tar sin utgångspunkt i företagsekonomisk tradition. Nyinstitutionell teori har bidragit till insikter om betydelsen av institutionella strukturer för utformningen av socialt och ekonomiskt liv. I kursen analyserar vi hur institutioner konstrueras, hur institutionella element importeras och översätts i och mellan organisationer. Olika metodmässiga angreppssätt till studiet av institutionaliseringsprocesser, på såväl makro som mikronivå, kommer att diskuteras.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för samhällsstudier

Öppen för

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå inom området.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

50%

Sista ansökningsdag

är inte bestämt

Anmälan

Kursen gavs senast 2019-2020, beslut om när kursen ges nästa gång har inte tagits.

Förkunskapskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå inom området.

Undervisningsformer

Föreläsningar och cases

Mer om kursens innehåll:

Syftet med kursen är dels att öka förståelsen för vad den institutionella teorin innebär, dels öka kursdeltagarnas förmåga att använda teorin på egna forskningsmässiga problemställningar.   

I kursplanen står att lärandemålen är följande:

"Kursen fokuseras på litteratur relevant för examenarbetet relevant teori och empiri och anpassas efter det specifika projekt som studenten har att genomföra.