allmän forskarutbildningsbild

Introduktionskurs till forskarutbildning inom samhällsvetenskap

Kursens syfte är att ge en introduktion till forskarstudier och fortsatt forskning genom att behandla såväl praktiska villkor som principiella överväganden vid vetenskapligt arbete.
Kursen avses vidare bidra till den inledande planeringen av de studerandes enskilda avhandlings-arbeten.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Antagna till forskarutbildningen på fakulteten för samhällsvetenskap

Undervisningsspråk

Svenska/Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

75%

Anmälan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen genomförs i seminarieform och bygger i hög grad på doktorandernas aktiva bidrag. Seminarierna är tematiska och behandlar olika aspekter av samhällsvetenskaplig forskning, forskarutbildnings- ämnets samtida tendenser, akademin som forskningsmiljö samt forskarrollen och dess olika dimensioner. Stort vikt läggs vid kursdeltagarnas egna reflexioner och diskussioner kring seminariernas olika teman. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska. Kursen förutsätter närvaro och aktivt deltagande från de studerande. Deltagarna förutsätts läsa litteraturen inför varje undervisningstillfälle.

Inför varje disputation (alternativt licentiatseminarium) under kursperioden hålls ett förseminarium om den aktuella avhandlingens innehåll. Den studerande bevistar därefter disputationen och medverkar senare också i ett efterseminarium, i vilket såväl innehållet i den aktuella avhandlingen såväl som
disputationsakten granskas och diskuteras.

Disputationer kan också ersättas med slutseminarium eller ett seminarium kring en redan godkänd avhandling och genomförd disputation.

Mer om kursens innehåll

 

Under kursen problematiseras den kunskapsbildning som sker vid universitet och högskolor. Den vetenskapliga verksamheten och dess sociala miljö ägnas särskilt intresse, till exempel om att arbeta som doktorand på universitet och hur man kan förena individuell konkurrens med kollegialt samarbete.

Seminariekulturen och den vetenskapliga diskussionen är andra viktiga frågor som tas upp. Det vetenskapliga arbetets beroende av kvalificerade samtal i olika kontexter uppmärksammas särskilt och med genomgående specificering mot respektive forskarutbildningsämne och olika etiska aspekter. 

Ett centralt innehåll för kursen utgörs vidare av de avhandlingar och disputationer som genomförs under kursperioden inom forskarutbildningsämnet (pedagogik, socialt arbete, statsvetenskap) vid Linnéuniversitetet eller annat universitet