Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning – Politik, perspektiv och praktik i socialt arbete

Under kursen presenteras och problematiseras olika perspektiv på kunskap och hur den uppfattas vara till gagn för utvecklingen av det sociala arbetets praktik.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen av socialt arbete

Öppen för

Antagna på forskarnivå i socialt arbete

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

50%

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen kommer att ges på halvfart och innefattar såväl självstudier som föreläsningar och seminarier. Flera av föreläsningarna som ges inom ramen för kursen kommer även att vara öppna för andra doktorander inom forskarskolan. Föreläsningarna ges både digitalt och fysiskt medan seminarierna i huvudsak sker fysiskt. Vid seminarierna behandlas gemensamt en rad olika frågeställningar från föreläsningarna. Även hemuppgifter i form av papers förekommer inför vissa av seminarierna.

Kursens innehåll

Kursen organiseras i tre olika delar:

  1. I den första delen diskuteras kunskapsutvecklingen inom socialt arbete i ett historiskt perspektiv. Här ägnas ett särskilt fokus på idén om evidensbaserad kunskap i relation till andra former av kunskapsbildning
  2. I den andra delen sätts fokus på den praktiknära kunskapsbildningen och användningen av olika former av kunskap i det sociala arbetets praktik.
  3. I den tredje och sista delen diskuteras forskningsunderstött utvecklingsarbete, samproduktion och kunskapsdialoger mellan akademin, myndigheter och det sociala arbetets praktik.

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.