äppleblomskvist

Mind the gaps! Dilematiska aspekter av kunskap och lärprocesser för och i lärararbetet

Kursen syftar till att deltagarna, med hjälp av central teori och aktuell forskning inom området, ska utveckla fördjupad kunskap om vad som kännetecknar lärares kunnande och hur lärandet av detta tar form, i såväl lärarutbildningen som i yrkesutövningen.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Antagna till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsspråk

Svenska/Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

50%

Anmälan

För mer information kontakta kursansvarig Per Lindqvist.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier. Fyra seminarier med tillhörande obligatoriska inlämningsuppgifter är obligatoriska moment.

Innehåll

Litteratur och forskning inom skärningspunkten mellan fälten teacher knowledge, teacher learning, teachers’ work, teacher education och knowledge transfer.

Syfte och mål

Kursen syftar till att deltagarna, med hjälp av central teori och aktuell forskning inom området, ska utveckla fördjupad kunskap om vad som kännetecknar lärares kunnande och hur lärandet av detta tar form, i såväl lärarutbildningen som i yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Redogöra för teorier och forskning om hur lärarkunskap kan förstås, vilka kunskapsformer den innefattar, lärandet av denna kunskap, transfer av kunskap mellan kontexter samt betydelsen av lärararbetets och forskningsarbetets olika villkor och förutsättningar och hur lärararbetets villkor kan utmana eller möjliggöra forskningens olika anspråk.

Identifiera lärararbetets karaktär och villkor samt lärarkunskapens olika former och uttryck, och redogöra för hur dessa kan kopplas till yrkeslärandet såväl inom lärarutbildningens verksamhetsförlagda och högskoleförlagda verksamheter som under lärares arbete och kompetensutveckling.

Föra analytiska resonemang om hur relationen mellan praktik och teori kan förstås på olika sätt samt, utifrån en utvecklad förståelse, argumentera för hur verksamhetsnära forskning och lärarutbildning kan skapa såväl möjligheter som hinder för yrkeslärande.

Examinationsformer

Den forskarstuderande examineras genom aktivt deltagande vid seminarier och inlämning av texter utifrån kursens lärandemål där deltagarnas preliminära forskningsprojekt och/eller forskningsområde beskrivs, analyseras och problematiseras i relation till angivet kunskapsområde och forskningsfält.

Mer information om kursträffar och studieort

Kursen går följande datum:

Kursträff 1, 13/9, Lund

Kursträff 2, 28/9, Zoom

Kursträff 3, 12/10, Zoom

Kursträff 4, 27/10, Zoom

Kursträff 5, 10-11/11, internat, Kalmar

Kursbeskrivning

Se kursbeskrivningen för mer information om kursen, kurslitteratur, mm: Kursbeskrivning Mind the gaps! Dilematiska aspekter av kunskap och lärprocesser för och i lärararbetet, 7,5 hp