äppelblomskvist

Nya villkor för yngre barns utbildning

Kursen syftar till att problematisera nya villkor för yngre barns utbildning utifrån globala perspektiv och samhällsperspektiv, och hur dessa relaterar till institutionella pedagogiska perspektiv och villkor för yngre barns utbildning i förskola, förskoleklass och fritidshem.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Alla som är antagna till forskarutbildning

Undervisningsspråk

Svenska. Vissa moment kan dock komma att ges på engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

50%

Anmälan

För information kontakta Helena Ackesjö.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen ges på distans. Undervisningen i kursen består av föreläsningar, seminarier och doktorandpresentationer. Deltagande är obligatoriskt och aktivt deltagande förutsätts. Viss undervisning kan komma att ges på engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna redogöra för och visa förmåga att självständigt reflektera över kursens innehåll, olika teoretiska utgångspunkter och forskningsområden som behandlas under kursen i relation till det egna avhandlingsarbetet.

Innehåll

Utbildningslandskapet för de yngsta barnen i förskola, förskoleklass och fritidshem har förändrats under de senaste årtiondena. Idag finns ett starkt kunskaps- och lärandefokus och en betoning på att barn och elever ska kvalificeras till nästa nivå i skolsystemet. Detta skapar nya villkor för de yngsta barnens utbildning, villkor som relateras till den globala kunskapsekonomin och som tar sig uttryck i nya policyer och ökad standardisering. Förändringarnas fokus på tidiga insatser skapar konsekvenser för de pedagogiska praktikernas innehåll och form.

Examinationsformer

Den forskarstuderande examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt genom en avslutande skriftlig inlämningsuppgift, tillsammans med en muntlig presentation där kursens innehåll relateras till det egna avhandlingsprojektet.