allmän forskarutbildningsbild

Professionssociologi: klassiska och samtida perspektiv

Kursen är tematiskt upplagd och mot bakgrund av klassiska professionssociologiska utgångspunkter, diskuteras i kursen förändringar av professionellas kontexter och gränsdragningar mellan t.ex. yrke och profession; profession och organisation/institution; profession och expertis samt profession och teknologi.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för samhällsstudier

Öppen för

För doktorander både vid Linnéuniversitetet och externt.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

50%

Anmälan

För mer information kontakta Ylva Ulfsdotter Eriksson.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen består av seminarier och korta föresläsningar. På kursen betonas studentaktiva arbetsformer. Deltagande i examinerande seminarier är obligatoriskt.

Innehåll

Mot bakgrund av klassiska professionssociologiska utgångspunkter, diskuteras i kursen förändringar av professionellas kontexter och gränsdragningar mellan t.ex. yrke och profession; profession och organisation/institution; profession och expertis samt profession och teknologi.  Kursen är tematiskt upplagd.

Förväntade läranderesultat

Efter slutförd kurs förväntas studenten kunna: 

  • redogöra för och diskutera klassiska och samtida perspektiv inom professionssociologin
  • redogöra för och diskutera professioners utmaningar i institutionella och organisatoriska kontexter
  • värdera lämplighet och rimlighet i tillämpning av olika professionssociologiska begrepp
  • använda professionsteoretiska begrepp inom eget forskningsområde

Examinationsformer

Kursen examineras muntligt genom aktivt deltagande i seminarier, kortare individuella inlämningar inom kursens olika teman samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift som utformas individuellt och kan anpassas i linje med avhandlingsarbetet.   

Studieort

Kursen ges i Växjö. Medverkan via videokonferens möjlig för deltagare utanför Linnéuniversitetet och Campus Växjö.