allmän forskarutbuildningsbild

Samhällsvetenskapliga metoder

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna samt fördjupade insikter i de analytiska procedurer som dessa metoder vilar på. Kursen behandlar också frågor om hur kvantitativa och kvalitativa metoder kan kombineras (mixed methods). Forskningsetik är ett övergripande kursmoment som återkommer i samtliga delar av kursen.

Kursinformation

Antal hp

15 hp

Ges av

Institutionen för statsvetenskap

Öppen för

Antagna till forskarutbildning, dock främst för doktorander vid Linnéuniversitetet.

Undervisningsspråk

Svenska/engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2024

Studietakt eller motsvarande

50%

Sista ansökningsdag

31 december 2023

Anmälan

Anmälan sker till Erik Weijmar.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till
utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops.

Mer om kursens innehåll

Kursen är organiserad i fyra block med följande innehåll:

  1. Introduktion (1,5 hp): olika synsätt på förhållandet mellan kvalitativa och kvantitativa metoder; övergripande forskningsetiska och juridiska aspekter av samhällsvetenskaplig forskning; överföring av registerdata, hantering, förvaring samt arkivering av data.
  2. Kvalitativa metoder (6 hp): analytiska procedurer i bearbetning av olika typer av kvalitativa data/material; grounded theory, diskursanalys, etnografi.
  3. Kvantitativa metoder (6 hp): sannolikhet och inferens, metoder för datainsamling och dataproduktion samt analystekniker utifrån experiment-, register- och survey-data samt nätverksdata och textbaserad data.
  4. Mixed methods (1,5 hp): de huvudsakliga stegen i en forskningsprocess där mixed methods används, olika sätt att relatera kvantitativa och kvalitativa data samt urval i olika typer av forskningsdesign baserade på mixed methods.

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.