Allmän forskarutbildningsbild

Tidsgeografi

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om tidsgeografi. I kursen ingår såväl centrala tidsgeografiska begrepp och metoder som olika forskningsområden där tidsgeografin används.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Antagna till utbildning på forskarnivå

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

20%

Anmälan

Anmälan sker till Erik Weijmar

Förkunskapskrav

Antagning till forskarutbildning

Undervisningsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshop.

Mer Om kursens innehåll

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

·       Definiera centrala tidsgeografiska begrepp

·       Identifiera situationer där tidsgeografiska begrepp är lämpliga för vidare analys

·       Förklara individers individuella och sociala projekt med hjälp av tidsgeografiska begrepp

·       Förstå samma förlopp från olika individers och organisationers perspektiv med hjälp av de tidsgeografiska begreppen

·       Identifiera hur tidsgeografin kan användas tillsammans med teorier inom socialt arbete

 

Färdighet och förmåga 

 

·       Tillämpa tidsgeografiska metoder för att analysera vardagen från individ- och organisationsperspektiv

·       Använda det tidsgeografiska notationssystemet

·       Relatera tidsgeografiska begrepp till socialt arbete

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 

·       Identifiera och positionera individer i sociala situationer utifrån de projekt de deltar i, vilka kopplingar de har till varandra och vilka restriktioner som påverkar deras handlingsutrymme

·       Diskutera och problematisera situationer och förlopp i socialt arbete som kan berikas (och ibland inte) med hjälp av tidsgeografiska begrepp och metoder.