allmän forskarutbildningsbild

"Tolkande sociologi" - interaktionism, social fenomenologi och etnometodologi

Kursen behandlar klassiska vetenskapliga texter i interaktionism, social fenomenologi samt etnometodologi, men även aktuella diskussioner om likheter och skillnader mellan dessa skolbildningar. Vikt läggs vid reflektion över de ovan nämnda skolbildningarnas kunskapsteoretiska grunder, centrala begrepp och metodologiska utgångspunkter, överväganden och konsekvenser. Särskilt vikt läggs vid diskussion om skillnader och likheter mellan skolbildningarna.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för samhällsstudier

Öppen för

För doktorander både vid Linnéuniversitetet och externt.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ges inte under 2023

Studietakt eller motsvarande

50%

Anmälan

För mer information kontakta Anna-Liisa Närvänen, annaliisa.narvanen@lnu.se 

När det står klart när kursen kommer att ges, kommer kursstart och anmälningsinformation att läggas ut.

Förkunskapskrav

Antagen vid forskarutbildning.

Undervisningsformer

Seminarier. På kursen betonas studentaktiva arbetsformer. Deltagande i examinerande seminarier är obligatoriskt.