allmän illustration

Vetenskapsteori för doktorander

Efter genomgången kurs ska godkänd studerande:
• ha kännedom om grundfrågor i den moderna
vetenskapsteorin samt den historiska utvecklingen
av dessa
• kunna självständigt förhålla sig till
vetenskapsteoretiska frågor av relevans för den
egna disciplinen och det egna avhandlingsarbetet
• kunna kritiskt utvärdera och relatera olika
vetenskapsteoretiska ståndpunkter
• kunna självständigt reflektera över förhållandet
mellan naturvetenskap, humaniora och
samhällsvetenskap

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Fakulteten för samhällsvetenskap

Öppen för

Doktorander inom ämnet vid Linnéuniversitetet och övriga svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Vår 2022

Studietakt eller motsvarande

50 %

Sista ansökningsdag

1 mars 2022

Anmälan

Anmälan sker till Erik Weijmar

Förkunskapskrav

Den studerande ska vara behörig för studier på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och
seminarier. Deltagande i samtliga föreläsningar och
seminarier är obligatoriskt. Aktivt deltagande förutsätts.

Mer om kursens innehåll:

I kursen ingår
• en översikt över den moderna vetenskapsteorins
grundfrågor och historiska utveckling
• en genomgång av olika synsätt på vetenskaplig
förklaring och förståelse, teoriers karaktär och
funktion, samt olika uppfattningar om den
vetenskapliga kunskapens särdrag och progression
• en diskussion av förhållandet mellan
naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap