allmän forskarutbildningsbild

Designforskning i matematikdidaktik

Kursen är uppbyggd på tre övergripande mål. Först ger kursen en översikt över hur designforskning i matematikdidaktik utvecklats över tid. Designforskning kommer att jämföras med andra forskningsansatser. För det andra syftar kursen till att stödja deltagarna i processen med att utveckla och genomföra designforskning i matematikdidaktik. Under kursen kommer deltagarna att reflektera över sitt eget forskningsprojekt. Det tredje övergripande syftet med kursen är att utveckla förmågan att analysera empiri och formulera argument för slutsatser från designforskning i matematikdidaktik.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för matematik

Öppen för

Svenska och internationella forskarstudenter i matematikdidaktik

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Hösten 2025

Studietakt eller motsvarande

50%

Anmälan

Via mejl till Per Nilsson (per.g.nilsson@lnu.se)

Ange i meljet: namn, universitet och institution, forksningsämne, hur länge du har varit forskarstudent. 

Förkunskapskrav

Forskarstuderande i matematikdidaktik

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och litteraturstudier