allmän forskarutbildningsbild

Kvalitativ analys av lärsituationer i matematik

Kursen syftar till att introducera hur och varför olika teoretiska perspektiv som används inom matematikämnets didaktik har växt fram och vad som skiljer och förenar dessa perspektiv samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp och metodologier som dominerat under olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten utifrån ett brett perspektiv samt hur didaktiska teorier kan användas för att identifiera, problematisera och analysera klassrumsprocesser med fokus på undervisningens didaktik.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för matematik

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

25%

Sista ansökningsdag

15 september 2021

Anmälan

Skickas via mejl till Constanta Olteanu, constanta.olteanu@lnu.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning eller studier på avancerad nivå med inriktning mot matematikdidaktik eller motsvarande.

Undervisningsformer

Kursen ges i form av seminarier och föreläsningar. Inför höstterminen -21 finns det fortfarande många osäkra faktorer –smittspridning av coronaviruset, hur vaccinationerna genomförs och vilka restriktioner som kommer att gälla.De zoomförlagda delarna av utbildningen omfattar en endags-och två tvådags-seminarier, med föreläsningar och diskussioner.

Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på undervisning och lärande och kommer att belysa hur olika paradigm i olika tider satt sin prägel på forskning och undervisning inom fälten. Kursen kommer att behandla de likheter och skillnader som finns mellan olika teoretiska perspektiv på lärande och undervisning. Du kommer att analysera en lärandesituation utifrån minst två teoretiska perspektiv. Reflektion över tänkbara förklaringar kring ungdomars eller vuxnas lärande i olika lärandemiljöer kommer att ske.