äppelblomma

Forskarutbildning i maskinteknik

Nyfiken på att forska inom ämnet maskinteknik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för såväl doktorander som industridoktorander.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Ordet forska brukar betyda att systematiskt studera något delvis okänt, med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. En utbildning på forskarnivå har som mål att utbilda forskare, det vill säga det handlar främst om att lära sig metodik.

Detta görs genom att du arbetar i ett forskningsprojekt med praktisk forskning för att därefter skriva en avhandling om projektet. Arbetet är till stor del självständigt där du arbetar på din egen avhandling under ledning av en handledare. En del av utbildningstiden ägnas åt kurser, oftast inom ditt eget forskningsområde men också allmänna kurser om forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Det är dock viktigt att inse att, att vara forskare inte bara innebär att forska kring ett speciellt område. Det finns också många andra viktiga kunskaper, som att söka forskningsmedel, leda projekt och presentationsteknik. En forskarutbildning i Sverige innebär normalt fyra års heltidsstudier för att kunna få ut en doktorsexamen, alternativt två års heltidsstudier för att kunna få ut en licentiatexamen.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande inom ämnet krävs att du har minst en masterutbildning, det vill säga fem års studier (300 högskolepoäng) varav minst två år (120 hp) på avancerad nivå, inom ett relevant område. En forskarstuderande är normalt anställd av universitet på en doktorandtjänst. En doktorandtjänst innebär en anställning där 80–100 % av arbetstiden ägnas åt de egna forskarstudierna. De resterande 0–20 procenten kan användas till andra arbetsuppgifter på universitetet, oftast att hjälpa till i undervisningen på grundnivå.

Det finns också möjlighet att bli så kallad industridoktorand. En industridoktorand är normalt anställd av ett företag som bestämt sig för att de vill ha en stark koppling till forskning och därför satsar på att forskarutbilda någon av sina anställda. Den vanligaste formen av avtal för en industridoktorand innebär att den forskarstuderande ägnar sig till 80 % åt de egna forskarstudierna, oftast på universitetet, och de resterande 20 procenten åt att arbeta på företaget med någon typ av projekt.

En annan möjlighet är att bli så kallad egenfinansierad doktorand. En sådan doktorand är normalt inte anställd av universitetet, men har egna resurser för att genomföra sina studier (till exempel genom ett eget företag). En egenfinansierad doktorand måste dock visa att hon/han har samma kvalifikationer som en anställd doktorand eller en industridoktorand.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet maskinteknik?

Maskinteknik är ett traditionellt och mycket brett forsknings- och utbildningsområde. I ämnet maskinteknik vid Linnéuniversitetet utgör produktutveckling och produktionsutveckling sammanhållande, övergripande inriktningar.

Hos oss omfattar ämnet maskinteknik metoder för att för att utveckla, analysera, tillverka och underhålla mekaniska och mekatroniska system. Detta innefattar centrala begrepp inom exempelvis mekanik, materialvetenskap och strukturanalys, samt kunskaper inom mer tillämpade områden som produktutveckling, konstruktionsteknik, produktionsteknik, systemekonomi (terotechnology) och industriella produktionssystem. Ämnet omfattar även begrepp inom industriell ekonomi och organisation.

Vårt fokus i maskinteknik är:

  • Implementering av nya teknologier
  • Industriell applicering av nya metoder och innovationer
  • Framtagande av produkter

Med produkter avses fysiska artefakter, mjukvara, processer, tjänster eller kombinationer av dessa.

Kännetecknande för vår forskning i maskinteknik är avancerade, datorbaserade hjälpmedel för till exempel

  • Modellering
  • Simulering
  • Visualisering
  • Optimering
  • Datahantering
  • Konstruktion
  • Produktutvecklingsmetodik

I forskningen valideras modeller mot experiment och observationer.

Hur blir jag forskarstuderande i maskinteknik?

När institutionen för maskinteknik har möjlighet att anta en forskarstuderande annonseras tjänsten ut på nätet och i tidningar. Normalt sett finns då också ett bestämt projekt som den blivande doktoranden kommer att arbeta med, liksom redan utsedda handledare.

Kurser på forskarnivå

Fakultetsgemensamma

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information