äppelblomma

Forskarutbildning i matematik

Nyfiken på att forska inom ämnet matematik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Doktorandprojekt

Vad omfattar forskarutbildningsämnet matematik?

Ämnesbeteckningen matematik täcker vid Linnéuniversitet ett brett spektrum av verksamheter och innehåller både ren och tillämpad matematik. Matematik är en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. All forskning inom matematikämnet innehåller utveckling, användning eller analys av metoder.

Inom den rena matematiken är abstraktionsnivån så hög att problemställningarna kan analyseras utanför sina ursprungliga sammanhang. Avgörande orsakssamband isoleras och studeras separat. Begreppsbildning och användning av adekvat terminologi blir centrala. Eftersom matematikämnet innehåller de verktyg vi behöver för att analysera, ifrågasätta och utveckla vetenskapliga metoder, så spelar det en central roll i all vetenskap.

Inom den tillämpade matematiken är kopplingen till praktiska problemställningar tydlig och karakteriseras av en djup förståelse av såväl matematikämnet som tillämpningen. Nytänkande uppstår på olika sätt och nya metoder tillämpas på klassiska problem eller kända metoder överförs till nya tillämpningsområden varvid de problemställningar som uppstår analyseras.

Tillämpningarna finns i första hand inom områden där hög precision eftersträvas och där långtgående förutsägelser är möjliga. Exempel som finns representerade hos oss är fysik, kryptering och signalbehandling. Matematiska metoder har under senare tid även etablerat sig i många vetenskaper där möjligheterna till förutsägelser och precision förblir mer begränsade. Vid Linnéuniversitetet finns sådana verksamheter bland annat inom biologi, medicin och ekonomi. Målet med införande av matematiska metoder i sådan verksamhet är att göra all vetenskap mer kvantitativ.

Utbildning på forskarnivå i matematik kan innehålla både ren och tillämpad matematik i varierande proportioner. Doktoranden väljer normalt inriktning när studierna påbörjas.

Utbildning kan även ske i matematik med inriktning mot matematikdidaktik.

Kurser på forskarnivå

Fakultetsgemensamma

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information