äppelblomma

Forskarutbildning i nationalekonomi

Nyfiken på att forska inom ämnet nationalekonomi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

På Ekonomihögskolan bedriver vi aktiv forskning och forskarutbildning inom nationalekonomi. Vi har väl utbyggda internationella kontakter och prioriterar internationellt utbyte.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid Ekonomihögskolan.

Om forskarutbildning i nationalekonomi

Utbildning på forskarnivå i ämnet nationalekonomi vid Linnéuniversitetet leder fram till två möjliga examina. Licentiatexamen kräver normalt två års heltidsstudier och uppnås efter fullgjord utbildning om minst 120 högskolepoäng omfattande en kursdel om 60 högskolepoäng och en, eller fler, godkända vetenskapliga uppsatser om totalt 60 högskolepoäng.

Licentiatexamen kan även utgöra etappmål för utbildning som skall avslutas med doktorsexamen. Doktorsexamen kräver normalt fyra års heltidsstudier och uppnås efter fullgjord utbildning om 240 högskolepoäng och en godkänd vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng.

Ansökan, behörighet och antagning

Ansökan till utbildning på forskarnivå skall göras inom den tid och i den ordning som bestämts av institutionen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i nationalekonomi krävs följande:

Grundläggande behörighet i form av:

  1. Avlagd examen på avancerad nivå
  2. Fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
  4. Om det finns särskilda skäl får en enskild sökande medges undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Särskild behörighet i form av:

  1. Minst 90 högskolepoäng i ämnet nationalekonomi eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.
  2. Nödvändiga språkkunskaper i engelska.

Mer information

Läs mer om utbildning på forskarnivå samt Ekonomihögskolans kursutbud här: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/