äppelblomma

Forskarutbildning i pedagogik

Nyfiken på att forska inom ämnet pedagogik? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Ordet forska brukar betyda att systematiskt studera något delvis okänt, med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. En utbildning på forskarnivå har som mål att utbilda forskare, det vill säga det handlar om att lära sig forskningsmetodik och givetvis om att bidra med pedagogisk kunskap inom specifikt område, exempelvis läroplansteori, lärares arbete, små barns lärande, arbetslivspedagogik och idrottsligt ledarskap.

Arbetet är till stor del självständigt där du arbetar på din egen avhandling under ledning av en huvudhandledare och en eller flera biträdande handledare. En del av utbildningstiden ägnas åt kurser, oftast inom ditt eget forskningsområde men också allmänna kurser om forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Att vara forskare innebär inte bara att fördjupa sig inom ett speciellt område. Det finns också många andra viktiga kunskaper, som att söka forskningsmedel, samverka i projekt och behärska presentationsteknik. En forskarutbildning i Sverige innebär normalt fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, alternativt två års heltidsstudier för licentiatexamen.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande i pedagogik krävs att du uppfyller behörighetskraven om grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Fram till och med den 30 juni 2015 anses även den som före den 1 juli 2007 genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng, eller som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, uppfylla kravet på allmän behörighet till utbildning på forskarnivå.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik är godkända kurser på 90 hp eller motsvarande i pedagogik eller det som inom utbildningsvetenskap, förutom pedagogik, anges som specialinriktningar inom pedagogik, didaktik, lärande och pedagogiskt arbete, eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning inom eller utom landet.

En forskarstuderande är normalt anställd av universitet på en doktorandtjänst. En doktorandtjänst innebär en anställning som forskarstuderande, där 80-100 % av arbetstiden ägnas åt de egna forskarstudierna. De resterande 0-20 procenten kan användas till andra arbetsuppgifter på universitetet, oftast att hjälpa till i undervisningen på grundnivå.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet pedagogik?

Pedagogik är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på fostran, utbildning, undervisning, lärande, bildning, kommunikation, socialisation och påverkan. Dessa processer förekommer i institutionaliserade som icke institutionaliserade sammanhang och kan behandlas i såväl ett samtida som ett historiskt och filosofiskt perspektiv.

Hur blir jag forskarstuderande i pedagogik?

När vi har möjlighet att anta forskarstuderande i pedagogik annonseras detta ut på nätet (till exempel på Linnéuniversitetets webbplats) och i tidningar. Efter det att ansökningstiden löpt ut utses den/de forskarstuderande i formaliserade antagningsprocess(er).

Forskarutbildningskurser

Pedagogik

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för samhällsvetenskap

Doktorandprojekt

Här ser du några av de doktorandprojekt som pågår och har genomförts inom pedagogik.

Pågående projekt

Mer information