medarbetare i forskarskolan

Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande

Forskarskolan är en del av Lärosäten Syd, ett samarbete mellan de sju sydligaste universiteten och högskolorna i Sverige. Den har fem doktorander och fokuserar på frågor och kritiska perspektiv i relation till yrkeskunnande, yrkesdidaktik samt yrkesutbildningens innehåll och dess sociala, historiska och professionella sammanhang.

Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande ingår som en del i Forum för pedagogik och yrkeskunnande vid Lärosäten Syd. Detta forum är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsmiljö som samlar forskare, lärare, studenter och praktiker för att utforska och diskutera frågor gällande yrkeskunnande, yrkesdidaktik och yrkesutbildning.

Forum för pedagogik och yrkeskunnande utgör en arena för de lärosäten som ingår i samarbetet Lärosäten Syd. Det ska stärka och utveckla kunskapsbasen för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning, samt spela en central roll i etableringen av kompletta akademiska miljöer för utbildning, livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Utveckla och ge profilerade forskarutbildningskurser

Forskarskolan fokuserar på frågor och kritiska perspektiv i relation till yrkeskunnande, yrkesutbildningens innehåll samt dess sociala, historiska och professionella kontext. Den omfattar ett gemensamt arbete med att utveckla och ge profilerade forskarutbildningskurser inom pedagogik och yrkeskunnande motsvarande 15 högskolepoäng på forskarutbildningsnivå.

Forskarskolan vilar på samma grund för samarbete som övrig samverkan inom Lärosäten Syd. Det innebär att samarbetet ska ge ökad kvalitet, bättre resursutnyttjande och bättre kontakter med näringsliv och samhälle, både för studenter och universitet/högskolor och för det omgivande samhället. Genom sin ämnesövergripande och praktikorienterade inriktning skapar forskarskolan unika förutsättningar för att utveckla det yrkesdidaktiska kunskapsområde som utmärks av ämnesövergripande arbetssätt i gränslandet mellan teori och praktik.

Vid Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Malmö universitet finns idag utbildningar som leder till yrkeslärarexamen inom vilken området yrkesdidaktik är centralt. Sedan hösten 2022 samarbetar de tre lärosätena i ett gemensamt masterprogram i pedagogik och yrkeskunnande (120 hp).

Fem doktorander

Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande har fem doktorander:

 • Håkan Johansson, Högskolan Kristianstad
 • Marcus Johansson, Linnéuniversitetet
 • Christina Linderos, Malmö universitet
 • Annika Olén, Malmö universitet
 • Josephine Sandberg, Linnéuniversitetet

Vi anordnar gemensamma forskarutbildningskurser, träffas regelbundet för seminarier och internat, samt deltar vid vetenskapliga konferenser.

Följande är centrala delar för doktoranderna:

 • att arbeta mot forskarutbildningens mål,
 • att utvecklas till kritiska och självständiga forskare i vetenskapssamhället.
 • att lära sig kommunicera sina forskningsresultat, samt, inte minst,
 • att skapa nationella och internationella nätverk som hjälper att driva forskning om yrkesutbildning och yrkesdidaktik framåt. 

Forskarskolan har kopplingar till forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och till Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring.

Styrgrupp

Forskarskolan leds av en styrgrupp med representanter för de tre lärosätena:

 • Daniel Alvunger, Linnéuniversitetet
 • Victoria Johansson, Högskolan Kristianstad
 • Peter Koudahl, Malmö universitet (sammankallande)

Medarbetare