lärare sitter på huk vid en elevs bänk i ett klassrum

Forskarskolan ROCIT

ROCIT är en forskarskola i samverkan mellan åtta lärosäten. Målet är att stödja en framtida lärarutbildning i samarbete med skola och lärare, och att utveckla en större förståelse mellan erfarenhetsbaserat kunnande och vetenskapligt baserat kunnande inom skolans värld.

Lärarutbildningen sker numera i en allt större samverkan med skolor, förskolor och lärare. Samtidigt är lärarbristen en utmaning som ställer krav på en lärarutbildning som är verksamhetsnära, arbetsintegrerad och ibland förkortad. Parallellt med detta ökar de akademiska kraven på vetenskaplig grund i utbildningen. Dessutom förväntas lärarutbildningen alltmer aktivt delta i lärares professionsutveckling.

Utmaningarna för en framtida lärarutbildning är omfattande och det behövs lärarutbildare, inom såväl högskole- som verksamhetsförlagda delar, som förmår delta i, utveckla och kritiskt granska nya initiativ inom lärarutbildning och lärares professionsutveckling. Forskarskolan Research on collaboration in teacher education (ROCIT; Forskning om samverkan i lärarutbildning) har ambitionen att bidra till en sådan utveckling. Detta ska ske genom att ge nio doktorander unika möjligheter till vetenskapliga studier av verksamhetsöverskridande och utforskande karaktär.

Forskarskolans mål

Forskarskolans mål är att stödja en framtida lärarutbildning i samverkan med
skola och lärare, och att genom forskning:

 • Utveckla lärarprofessionen i samspel med forskningen.
 • Stärka utvecklingen av lärarstudenters yrkeslärande och bedömningen av deras yrkeskunnande, i samverkan mellan skola och akademi.
 • Bidra till hållbar kunskapsutveckling för lärare och lärarutbildare genom att beakta såväl praktikens villkor som lärares/lärarutbildares arbetssituation i produktion av forskningsresultat.

Utgår ifrån ULF-samarbetet

ROCIT tar sin utgångspunkt i regeringens försöksverksamhet Utveckling, lärande, forskning (ULF). Syftet med ULF är att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningarna.

Forskarskolan är en samverkan mellan åtta lärosäten. Samtliga dessa ingår också i en av försöksverksamhetens noder och har under åren 2017–2021 arbetat med dessa frågor. ROCIT innebär en fortsatt utveckling av detta arbete med syftet att doktoranderna, efter utbildningen, proaktivt kan delta i genomförandet och utvecklingen av såväl samverkan mellan akademi och skola som lärares professionella utveckling.

Doktorander i forskarskolan

Forskarskolans nio doktorander kommer att rekryteras från universitets- och verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen. De ges unika möjligheter att genomföra sina studier hos de skolhuvudmän, lärarutbildningar och forskningsmiljöer som tillhör deltagande lärosäten. Detta ger doktoranderna tillgång till en samlad och samtidigt mångsidig och mycket kvalificerad forskningsmiljö. De nio doktorandtjänsterna annonseras under januari 2021.

Deltagande lärosäten

 • Högskolan i Gävle
 • Kungliga musikhögskolan i Stockholm
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Södertörns högskola
 • Uppsala universitet

Aktuellt