äppelblomma

Forskarutbildning i sjöfartsvetenskap

Nyfiken på att forska inom ämnet sjöfartsvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Sjöfartshögskolans forskning inom ämnet sjöfartsvetenskap handlar om hur man kan uppnå en miljömässigt hållbar och säker sjöfart med god arbetsmiljö. Forskningen inom ämnet är i dagsläget uppdelad i tre olika inriktningar:

  • Arbetsliv, organisation och riskhantering
  • Sjöfartens miljöpåverkan och havsplanering
  • Energieffektivisering

Vad omfattar forskarutbildningsämnet sjöfartsvetenskap?

Ämnet sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet kan övergripande definieras som studier rörande operativ verksamhet inom svensk och internationell sjöfart. Inom denna definition ryms bland annat teknikutveckling och samspel mellan människa och teknik, arbetsmiljö och organisation, samt sjöfartens förutsättningar och konsekvenser.

Inom sjöfartsvetenskapen studeras till exempel den teknik och den kunskap som möjliggör en besättningsmedlems dagliga verksamhet och hur organisation och arbetsmiljö kan påverka personalens engagemang och välbefinnande. Vidare studeras hur internationell sjöfart styrs av ekonomi och regelverk samt hur sjöfarten påverkar samhälle och miljö.

Utbildning på forskarnivå i sjöfartsvetenskap innebär att utveckla forskning om sjöfart där metoder och teoribildning inhämtas från andra discipliner inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknik.

Kurser på forskarnivå

Fakultetsgemensamma

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information