trädtoppar

Forskarutbildning i skogsindustriella produktionssystem

Är du nyfiken på att forska inom området skog och trä? Vi erbjuder möjligheter till forskning för såväl doktorander som industridoktorander.

Vad innebär en utbildning på forskarnivå?

Ordet forska brukar betyda att systematiskt studera något delvis okänt, med noggrannhet och teoretisk medvetenhet. En utbildning på forskarnivå har som mål att utbilda forskare, det vill säga det handlar främst om att lära sig metodik.

Detta görs genom att du arbetar i ett forskningsprojekt med praktisk forskning för att därefter skriva en avhandling om projektet. Arbetet är till stor del självständigt där du arbetar på din egen avhandling under ledning av en handledare. En del av utbildningstiden ägnas åt kurser, oftast inom ditt eget forskningsområde men också allmänna kurser om forskningsmetodik och akademiskt skrivande.

Det är dock viktigt att inse att, att vara forskare inte bara innebär att forska kring ett speciellt område. Det finns också många andra viktiga kunskaper, som att söka forskningsmedel, leda projekt och presentationsteknik. En forskarutbildning i Sverige innebär normalt fyra års heltidsstudier för att kunna få ut en doktorsexamen, alternativt två års heltidsstudier för att kunna få ut en licentiatexamen.

Vilka förkunskaper krävs?

För att kunna bli forskarstuderande inom ämnet krävs att du har minst en magisterutbildning, det vill säga fyra års studier (240 högskolepoäng) varav minst ett år (60 hp) på avancerad nivå, inom ett relevant område. En forskarstuderande är normalt anställd av universitet på en doktorandtjänst. En doktorandtjänst innebär en anställning där 80-100 % av arbetstiden ägnas åt de egna forskarstudierna. De resterande 0-20 procenten kan användas till andra arbetsuppgifter på universitetet, oftast att hjälpa till i undervisningen på grundnivå.

Det finns också möjlighet att bli så kallad industridoktorand. En industridoktorand är normalt anställd av ett företag som bestämt sig för att de vill ha en stark koppling till forskning och därför satsar på att forskarutbilda någon av sina anställda. Den vanligaste formen av avtal för en industridoktorand innebär att den forskarstuderande ägnar sig till 80 % åt de egna forskarstudierna, oftast på universitetet, och de resterande 20 procenten åt att arbeta på företaget med någon typ av projekt.

Vad omfattar forskarutbildningsämnet skogsindustriella produktionssystem?

Ämnet vid Linnéuniversitet täcker hela skogsnäringens försörjningskedja, från råvaruanskaffning via förädling till slutprodukter där trä ingår i någon form. Det innebär att ämnet innehåller flera olika delområden som skogsskötsel, skogsproduktion, bioenergi, skogsteknik, logistik, virkeslära, ekonomi och marknad. Dessa utgör basala områden inom forskarutbildningsämnet.

Skogsindustriella produktionssystem hanterar således olika alternativa sätt att sköta skog, där man tar hänsyn till skogens olika nyttigheter (produktion av skogsråvara, naturvärden, rekreation, klimatnytta etc) och de anpassningar som krävs för framtiden. För att få fram träråvara med goda egenskaper krävs det studier över hur olika skötselregimer inverkar på virkets kvalitet och slutprodukten. Forskarutbildningsämnet handlar därför även om att följa skogsråvaran efter avverkning till slutprodukt med fokus på trämaterialet, där man fokuserar på virkesegenskaper, virkessortiment, virkets lagring och skydd samt virkets förädling och användning. Ämnesområdet handlar också om utveckling av teknik och system för framtagning av energiråvaror från skogen samt hur man kan tillverka biodrivmedel. Parallellt med materialperspektivet inbegriper forskarutbildningsämnet utveckling av tekniker och system för förädlingsprocesser.

Hur blir jag forskarstuderande i skogsindustriella produktionssystem?

När institutionen för skog och träteknik har möjlighet att anta en forskarstuderande annonseras tjänsten ut på nätet och i tidningar. Normalt sett finns då också ett bestämt projekt som den blivande doktoranden kommer att arbeta med, liksom redan utsedda handledare.

Kurser på forskarnivå

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för teknik.

Mer information

  • Läs mer om behörighet och utbildningens innehåll och mål i studieplanen nedan
  • Allmän information om forskarutbildning vid Linnéuniversitetet
  • Universitetsbibliotekets ämnesguide för skog och träteknik
  • Läs mer om vår forskning på forskargruppen Skog och träs webbsida. Där hittar du även information om våra projekt, vilka kan ge dig tips på områden som du som doktorand skulle kunna forska inom.
  • Lediga tjänster på Linnéuniversitetet