Grafik: synkrotron-strålning-röntgen-tomografi-microskopi-bild

Doktorandprojekt: Mikrobiell metangas i jordskorpan – volymer, flöden och konsekvenser

Detta projekt undersöker hur signifikanta metanflödena är i djupbiosfären baserat på produktions- och konsumtionshastighet och hur utbredd gasackumulationen är i tid och rymd i denna miljö.

Fakta om projektet

Doktorand
Femke van Dam
Handledare
Henrik Drake
Övriga projektmedlemmar
Mark Dopson, Linnéuniversitetet; Peter Reiners, University of Arizona; Yohey Suzuki, University of Tokyo; Martin Whitehouse, Naturhistoriska riksmuseet; Riikka Kietäväinen, Geological Survey of Finland
Deltagande organisationer
Forskningsrådet Formas, Årliga utlysningen 2020
Finansiär
Formas (Formas årliga utlysning 2017)
Tidsplan
1 jan 2021–31 dec 2023
Ämne
Miljövetenskap (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Mikrobiell produktion och konsumtion av den potenta växthusgasen metan i olika miljöer påverkar flödet av metan till atmosfären där den medverkar till globala uppvärmningen - ett av de stora miljöhoten i vår tid.

Våra senaste fynd visar att mikrobiell metanproduktion är väl utbredd i ett av de minst kända och utforskade ekosystemen på jorden - den kristallina berggrunden i jordskorpan. Då detta är ett av de största mikrobiella ekosystemen på planeten är det av stor vikt att de negativa miljöeffekter som är relaterade till läckage av gasen till atmosfären utvärderas. Sådant läckage kan dels vara naturligt, och dels bero på antropogen påverkan i form av borrhål för geotermisk energi eller utvinning.

Flera viktiga frågor rörande dessa djup biosfärsprocesser är ännu obesvarade, såsom:

  • Hur signifikanta är metanflödena baserat på produktions- och konsumtionshastighet?
  • Hur utbredd är gasackumulationen i tid och rymd?
  • Vilka energiflöden och mikrobiella konsortier är inblandade i dessa processer i djupbiosfären?

Frågorna kommer att besvaras med hjälp av isotopanalyser av gaser och mineral, tillsammans med kultiverings-, isolerings- och inkubations-experiment av naturliga gasproducerande mikrob kolonier från djupa borrhål. Resultaten kommer besvara grundläggande frågor relaterade till metanvolymer och -flöden, och ger möjlighet att avgöra vilka följder metanläckage kan medföra ur ett klimatförändringsperspektiv. Frågeställningen är relevant för flera av Sveriges och FN:s miljömål.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Miljögeokemi