flicka i huvtröja som håller upp en pappersskylt med texten "help"

Projekt: Tidiga samordnade insatser för barn som kan utsättas för eller hamna i kriminalitet

Syftet med studien är att diskutera och analysera samverkansprocesser i ett pilotutvecklingsprojekt, som är en tidig samordnad insats och bygger på den s.k. Skottlandsmodellen.

Fakta om projektet

Projektledare
Agneta Mallén, Lunds universitet
Övriga projektmedlemmar
Veronika Burcar Alm och Goran Basic, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Lunds universitet
Finansiär
Brottsförebyggande rådet
Tidsplan
2022-
Ämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE)

Mer om projektet

Frågeställningar:

1) Vilka framgångsfaktorer kan ses för lyckad samverkan i utvecklingsprojektet?

2) Vilka utmaningar kan ses för samverkan i utvecklingsprojektet?

3) Hur upplevs utvecklingsprojektet av barn/unga som deltar?

4) Hur upplevs utvecklingsprojektets nya yrkesroller och arbetssätt av de medarbetare som deltar?

Tidiga samordnade insatser innebär att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samarbetar med målet att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att deltagarna utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. Målgruppen för pilotprojektet  är barn och unga under 16 år som visar tidiga tecken på vad man kallar ogynnsam utveckling. I pilotprojektet  samverkar barnhälsovård, förskola, grundskola, barnpsykiatri och socialtjänst. Skottlandsmodellen bygger på idén att  verksamheterna har en gemensam struktur – gemensamma verktyg, yrkesroller och en gemensam terminologi – som ska underlätta för alla barn och unga att bli upptäckta och att få stöd tidigt vid vad som beskrivs som en ogynnsam utveckling.

Begreppet ”att samverka” har positiva konnotationer men innebär i praktiken att deltagande parter behöver förhandla sina synpunkter för att kunna samverka. I det pilotprojekt som studeras är det dessutom ovanligt många parter som måste jämkas samman. Inom ramen av föreliggande forskningsprojekt vill vi undersöka hur de involverade aktörerna interagerar i samverkansprocessen, hur de informerar och påverkar varandra och vad detta innebär för barnet som står i fokus. Även om samverkansparterna i utvecklingsprojektet är överens om barnets bästa kan de ha olika syn på hur detta uppnås. I forskningsprojektet vill vi undersöka hur sådana dilemman hanteras i samverkan.

Studien kommer att omfatta insamling och analys av flera slags kvalitativt empiriskt material. I forskningsprojektet skall vi:

(a) Delta i samtliga projektmöten med medarbetare för att genom deltagande observation undersöka samverkansprocesser i projektmötena.

(b) Utföra samtalsintervjuer med medarbetare och chefer i utvecklingsprojektet för att analysera hur samverkan tar sig uttryck i de nya yrkesrollerna och arbetssätten.

(c) Utföra samtalsintervjuer med barn och unga i åldern 12–15 år som deltar för att undersöka deras upplevelser av utvecklingsprojektet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE).

Medarbetare