linnea

Projekt: Att förstå läroplansreformer – en teori-baserad utvärdering av Lgr 11

Projektmedlemmar: Ninni Wahlström, Daniel Sundberg
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 2015-2018
Fakultet/institution: Fakulteten för samhällsvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap  
Ämne: Pedagogik

Sammanfattning

Syftet med projektet ”Att förstå läroplansreformer – En teoriorienterad utvärdering av den svenska läroplansreformen Lgr 11” är tvåfaldigt:

  1. För det första syftar utvärderingsprojektet till att utveckla ny kunskap om läroplansreformen Lgr 11, dess intentioner, implementerings- och rekontextualiseringsprocesser samt effekter. Läroplansreformen Lgr 11 kommer främst att tolkas och förstås utifrån följande två, för förståelsen av denna läroplansreform, viktiga kontexter: dels ställs reformen Lgr 11 i relation till den föregående svenska läroplansreformen Lpo 94, dels ställs reformen Lgr 11 i relation till en samtida transnationell policy- och utbildningspolitik på arenor som t ex OECD (PISA-undersökningar) och EU. Dessa relationer är nödvändiga att ta i beaktande och klarlägga för att kunna göra en kvalificerad tolkning av läroplanen Lgr11:s utformning samt en bedömning av dess effekter.

  2. För det andra syftar utvärderingsprojektet till att knyta an till en pedagogisk teoriorienterad utvärderingstradition som utvecklades i Sverige under 1980-och 1990-talet, främst av Franke-Wikberg och Lundgren. Detta andra syfte avser att teoretiskt och metodologiskt utveckla den teoriorienterade pedagogiska utvärderingen för användning i en nutida kontext av internationellt inflytande och en starkt framväxande komparativ och transnationell utbildningsforskning.