linnea

Projekt: Avpolitiserade partigrupper?

Det är alltjämt oklart hur kartellisering – om det nu existerar – går till i praktiken, när partierna bedriver sitt vardagliga arbete i parlamenten. Därför ställde delstudien Avpolitiserade partigrupper? följande fråga: Avpolitiserar riksdagens partigrupper centrala policyområden genom att systematiskt undandra dem från konflikt och söka konsensus?

Detta projekt, som nu är avslutat, var ett delprojekt inom projektet Riksdagens partigrupper i förändring.

I forskning om kartellpartier finns ett ökat intresse att studera om etablerade partier närmar sig varandra ideologiskt och successivt utvecklar en gemensam, och sluten, policyagenda, så kallad avpolitisering. En del forskare menar att partier som förut har varit ideologiska motståndare gemensamt arbetar för att tona ned förväntningar i väljarkåren.

I senare forskning om avpolitisering har den politik som rör EU (tillsammans med ekonomisk internationalisering) pekats ut som ett väldigt centralt område för kartellisering av europeiska partisystem. Frågor som i praktiken beslutats inom ramen för EU:s institutioner antas då vara avpolitiserade och undandragna konflikt mellan partierna och beskrivs som den viktigaste förklaringen till kartellisering. Som en följd av detta utvecklas incitament bland etablerade partier att tona ned frågor som tidigare befann sig i hjärtat av den politiska konflikten.

Ytterligare ett område som anses neutralisera den politiska konflikten är när partierna samlas över blockgränsen och förändrar stora välfärdssystem, t ex den svenska pensionsreformen. I nuläget vet vi dock inte hur vanlig denna typ av slutna samarbetsmetoder är.

Studien genomförs av Karl Loxbo, fil dr och universitetslektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.