linnea

Projekt: Beröring i förskolan – omsorg eller fara?

Fysisk beröring är viktig för barns utveckling. Internationella studier har dock funnit att fysisk beröring mellan pedagoger och barn har kommit att förknippas med risker och fara. Forskare i de anglosaxiska länderna talar till och med om en mediedriven moralisk panik när det gäller beröring mellan pedagoger och barn.

Detta projekt är avslutat.

Fakta om projektet

Projektledare: Maria Hedlin
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsplan: 
Ämne: Utbildningsvetenskap

Mer om projektet

Projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, är ett tvärvetenskaplig samarbete mellan forskare från tre olika discipliner; pedagogik, etnologi och psykologi. Det övergripande syftet är att undersöka hur den svenska förskolan och förskollärarutbildningen diskuterar och hanterar beröring mellan pedagoger och barn.

Inledningsvis genomförs en dokumentanalys av förskollärarutbildningens styrdokument. Därefter genomförs enkäter och intervjuer med förskollärarstudenter, verksamma förskollärare och förskolechefer.  Under intervjuerna kommer vi att använda oss av fotografier/bilder som en extra dimension. Informanterna kommer att få kommentera fotografier och andra bilder som tidigare har publicerats i tidskrifter och böcker från främst 1970-talet, och som skildrar fysisk beröring i vardagssituationer.

Inom projektet är vi särskilt intresserade av den förändring som har skett de senaste decennierna när det gäller synen på beröring mellan pedagoger och barn.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).