Projekt: Branschspecifika digitala strategier för affärsutveckling i landsbygd – en studie av kulturhantverksföretagens möjligheter

Syftet med projektet är att ta fasta på behovet av kunskap om hur små kulturhantverksföretag i landsbygder, med sina specifika förutsättningar, kan använda digital teknik för att utveckla sina affärsmodeller och på så vis skapa verksamheter som över tid är ekonomiskt bärkraftiga.

Fakta om projektet

Projektledare
Petter Boye
Övriga projektmedlemmar
Bodil Petersson, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Huvudpartners i projektet är Linnéuniversitetet och Emmaboda kommun. Projektet involverar ytterligare ett antal verksamheter i och utanför Småland, kulturhantverksföretag såväl som offentliga organisationer.
Finansiär
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Tidsplan
1 januari 2023–30 juni 2024
Ämnen
Företagsekonomi (Institutionen för management, Ekonomihögskolan), kulturarv (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Projektet ingår i Tillväxtverkets landsbygdsprogram 2014–2020, som avser samarbetsprojekt för ökad digital mognad i småföretag i landsbygder och som delvis finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mer om projektet

I förlängningen handlar projektet om att vi vill ta reda på vilka möjligheter små kultur-hantverksföretag på landsbygden har att utveckla sina affärsmodeller med hjälp av digitalisering och för att svara på den frågan behöver bland annat följande frågor besvaras:

  • Hur kan digitalisering bidra till affärsutveckling som bygger på ett samspel mellan hantverk, konst och entreprenörskap och där värdeskapandet aktiverar och är beroende av flera sinnen, såsom syn, hörsel, känsel, lukt och smak?
  • Hur kan digitalisering bidra till att landsbygdens materiella och immateriella kulturarv fungerar som resurs för ett entreprenörskap som binder samman historia, nutid och framtid?

Projektet, som finansieras via Tillväxtverket, tar fasta på behovet av kunskap om hur små kulturhantverksföretag i landsbygd, med sina specifika förutsättningar, kan använda digital teknik för att utveckla sina affärsmodeller och på så vis skapa verksamheter som över tid är ekonomiskt bärkraftiga.

Arbetet innefattar dels en sammanställning av kunskapsläget när det gäller digitaliseringens möjligheter att utveckla kulturella och ekonomiska värden i samband med kulturhantverk där kulturarvet är en resurs. Dels en fältstudie av småländska och öländska kulturhantverksföretag som arbetar med glas, keramik, textil, trä, trädgård och mat. Där fokuserarvi särskilt på hur digitalisering kan spela roll i samspelet mellan hantverk, konst och entreprenörskap där värdeskapandet aktiverar och är beroende av alla våra sinnen.

Slutligen avser vi att genom workshops och annat skapa dialog mellan forskare och praktiker för att med hjälp av goda exempel som identifierats i projektet, sprida kunskap och inspiration som på både kort och lång sikt bidrar till utveckling av digitala strategier och affärsmodeller i små kulturhantverksföretag.

Finansiär

europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling