CIRTOINNO

Projekt: Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs (CIRTOINNO)

Förstärkande av internationell aktivitet och innovationskapacitet inom den blå och gröna ekonomin i södra Östersjöområdet med syfte att förbättra överförandet av innovation till förmån för SMEs inom den blå och gröna sektorn genom gemensamma gränsöverskridande åtgärder.

Om projektet

Linnéuniversitetet är en projektpartner i ett EU-projekt vars syfte är att öka kvaliteten och graden av innovation inom blå och grön turism i södra Östersjöområdet. Detta mål ska uppnås genom att integrera utvalda delar av konceptet cirkulär ekonomi (CE) i tjänster, produkter och affärsmodeller hos SMEs. Genom att tillämpa CE minimerar man miljöpåverkan av produkter och tjänster. Detta kan uppnås till exempel genom att använda en design och en strategi som syftar till att maximera värdet av en produkt medan den är i bruk, genom regenerering av produkten under dess livscykel eller genom återanvändning av materialet i slutskedet av produktens livscykel.

Under projektet kommer vi att underlätta för SMEs som agerar inom turismsektorn i södra Östersjöområdet att integrera CE i sina affärsmodeller. Detta kan fungera som en pådrivare för ökad regional utveckling av gröna produkter och tjänster inom turismnäringen, ökad effektivisering av resursanvändande, bättre avfallshantering och ökad medvetenhet kring relationen mellan producerade produkter och tjänster och naturen och miljön. En mer hållbar livscykelhantering för produkter och tjänster kan även öka konkurrenskraften hos SMEs, generera besparingar, förbättra deras innovationsförmåga samt skapa nya affärsmöjligheter. Förväntade resultat från projektet är kapacitetsbyggande verktyg, som till exempel självvärderingsverktyg, en modell för ett gränsöverskridande träningsprogram baserat på en affärsmodellgrund och designtänkande, samt rådgivningstjänster.

Projektfakta

Projektledare vid Linnéuniversitetet: Lina Lindell
Projektdeltagare vid Linnéuniversitetet: Setayesh Sattari, Arash Kordestani
Finansiering: Projektet finansieras av the European Regional Development Fund (ERDF) under the Interreg South Baltic Programme 2014–2020.
Tidsperiod: 2016-11-01–2019-11-31
Tema: marknadsföring, turism och miljövetenskap

Lista över partners

Sverige: Linnéuniversitetet, Energimyndigheten sydöstra Sverige, Karlskrona kommun
Polen: Pomerania Development Agency (huvudpartner); Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences; Baltic Health Tourism Foundation
Litauen: Klaipeda Chamber of Commerce, Industry and Crafts; Public Institution Strategic Self-Management Institute
Danmark: Centre for Regional and Tourism Research

Projekthemsida

www.cirtoinno.eu

Facebook

www.facebook.com/cirtoinno

CIRcle TO INNOvate – circular solutions for tourism business

Logo

Finansiärer

EU logo