allmän projektbild

Doktorandprojekt: Akademiseringen av polisutbildningen

I min avhandling intresserar jag mig för fenomenet academic drift, detta genom att undersöka polisutbildningens stegvisa inkorporering i universitetet.

Fakta om projektet

Doktorand
Hampus Hörberg
Huvudhandledare
Bengt Larsson
Biträdande handledare
Magnus Persson
Tidsplan
15 januari 2021–1 juni 2026
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Polisutbildningens relation och närmande till universitetet är i fokus i denna avhandling. Denna relation har på senare tid blivit än mer aktuell, och exempelvis tagit sig uttryck genom att polisutbildningars band till universiteten stärkts genom den samlokalisering med högre utbildningsenheter som skett och som kan sägas föranlett den successiva integreringen i universitetens fakultetsorganisationer. Andra exempel står att finna i initieringen och etablerandet av huvudområdet polisiärt arbete som förutsätter uppbyggandet av en forskningsverksamhet samt ett ökande antal poänggivande högskolekurser. Polisutbildningen kan, trots dessa organisatoriska och personella förändringar, sägas befinna sig på tröskeln till universitetet. Utbildningen befinner sig i en akademiseringsprocess vars utgång är långt ifrån given. En process som flertalet yrkesutbildningar tidigare varit inbegripna i, såsom lärar-, sjuksköterske- och socionomutbildningen.

Forskning om akademiseringsprocesser har identifierat ett flertal sociologiskt intressanta spörsmål. Till ett av dem hör de spänningsförhållanden som alstras i mötet mellan akademiska och yrkesmässiga krav, som lärarna på dessa utbildningar är bärare av men även studenterna. Konstateras kan även att interaktionsnivån ägnats förvånansvärt lite uppmärksamhet i studier om akademisering.

Frågan om vad som händer på insidan av dessa utbildningar, och vad det innebär för de människor som de facto befolkar dem, har förblivit tämligen obesvarad. I min avhandling avser jag därför att bidra till forskning om akademiseringsprocesser generellt, genom att undersöka polisutbildningen som ett specifikt fall av akademisering.