En klocka ligger i en äldre persons rynkiga händer

Doktorandprojekt: Äldres röster om nöjdhet

Doktorandprojektet syftar till att belysa och analysera äldres upplevelser av hur nöjdhet konstrueras i kontexten av en individanpassad och institutionaliserad äldreomsorg vid särskilda boenden. Ytterligare ett syfte är att få kunskap om hur nöjdhet kan identifieras, dokumenteras och följas upp i det nära vård-och omsorgsarbetet, för att bidra till en individanpassad omsorg som de äldre är nöjda med.

Fakta om projektet

Titel
Äldres röster om nöjdhet i vardagen vid särskilda boenden
Doktorand
Linda Erlandsson
Huvudhandledare
Kerstin Arnesson
Biträdande handledare
Angelika Thelin
Finansiär
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, FYS
Tidsplan
1 sept 2020–1 sept 2024
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Äldreomsorgen domineras av det individanpassade förhållningssättet, där utgångspunkten är att äldres behov och önskemål ska vara ledstjärna för verksamheten, men svårigheter kvarstår att individuellt anpassa omsorgen till äldres olika situation och önskemål i praktiken. Inom äldreomsorgen finns en hög ambition att uppnå den högsta nöjdheten, vilket mäts via Socialstyrelsens (2020) nationella brukarundersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Nöjdhet är svårfångat och det finns begränsat med forskning om nöjdhet inom äldreomsorgen ur äldres eget perspektiv samt hur äldreomsorgen kan utveckla sin verksamhet utifrån det.

Studien utgår från äldres perspektiv med syfte att belysa och analysera äldres upplevelser av hur nöjdhet konstrueras i kontexten av en individanpassad och institutionaliserad äldreomsorg vid särskilda boenden. Ytterligare ett syfte är att få kunskap om hur nöjdhet kan identifieras, dokumenteras och följas upp i det nära vård-och omsorgsarbetet, för att bidra till en individanpassad omsorg som de äldre är nöjda med.

Doktorandprojektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (Social work, Disability and Ageing; SODA).