allmän illustration

Doktorandprojekt: Ambivalent professionalism

Skolan kan beskrivas som en plats där politiska avsikter och lokala förutsättningar möter lärares erfarenhet, kunskap och traditioner. Det här avhandlingsarbetet undersöker vad som sker med lärares professionalism när en ny skrivning i skollagen förändrar undervisningens form och riktning.

Fakta om projektet

Projektets namn
Ambivalent professionalism – enactment i spänningsfältet mellan policyrationell styrning och lärares ethos
Doktorand
Karin Sälj
Handledare
Helena Ackesjö, Daniel Alvunger
Examinator
Daniel Sundberg
Ämne
Pedagogik (institutionen för pedagogik och lärande, fakulteten för samhällsvetenskap)
Tidsplan
Disputation hösten 2023

Mer om projektet

Avhandlingen skrivs som monografi i skärningspunkten mellan forskningsfältet för utbildningspolicy och lärares professionalism. Forskningsfrågorna riktas mot ett spänningsfält där policyrationell styrning möter lärares professionella ethos. Den kunskap som studien söker, handlar om att förstå hur lärare i sin professionalism, med sina övertygelser om undervisning, förhåller sig till politiska idéer om utbildning och de skolariserande förändringar som görs i utbildningslandskapet.

Genom intervjuer med lärare i förskoleklass kan studien sägas innefatta minst två lärarkulturer och två utbildningstraditioner. Deltagande 17 lärare representerar 13 kommuner med en geografisk spridning över hela landet. Det empiriska materialet består även av resultatdokument som dockar till förskoleklassens kartläggningsmaterial, vilket är ett nationellt bedömningsunderlag i språk och matematik kopplat till en del i skollagen som kallas åtgärdsgarantin och som omfattar årskurserna f-3.

Resultaten beskriver varaktighet och förändring i lärares professionalism och förhållningssätt till en policyhändelse vilken starkt påverkat undervisningsuppdraget. Analyser visar en tydlig ambivalens i hur lärare gör motstånd och anpassar sig, uttrycker vilja att försvara yrkets autonomi och bevara traditioner men också motiv till förändring. Viktiga markörer i resultaten är lärares professionskultur och erfarenhet, den organisatoriska kontexten och det sätt på vilket lärare uppfattar den egna kommunens och skolledningens kunskap, engagemang och tolkning av policy.