Två personer sitter i en bil och tittar på karta på en smart telefon

Doktorandprojekt: Ambulanssjukvårdens hänvisning till egenvård

Det övergripande syftet med projektet är att studera ambulanssjukvårdens hänvisning till egenvård avseende patienters, närståendes och ambulanspersonals erfarenheter, samt användning av ett beslutsstöd och uppföljning av patienter som hänvisats till egenvård.

Fakta om projektet

Titel
Ambulanssjukvårdens hänvisning till egenvård – erfarenheter och patientuppföljning
Doktorand

Cecilia Fager
Huvudhandledare
Anders Bremer
Biträdande handledare
Mats Holmberg, Anders Svensson och Andreas Rantala
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Region Kalmar län
Tidsplan
1 jan 2021-31 dec 2029
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Bakgrunden till projektet är att allt fler patienter hänvisas av ambulanssjukvården till egenvård. Begreppet egenvård är otydligt definierat och i nuläget saknas vetenskapliga studier avseende om hänvisning till egenvård utförs på ett patientsäkert sätt och hur hänvisning till egenvård erfars av patienter, närstående och ambulanspersonal. Tidigare forskning lyfter fram att hänvisning är komplext och tidskrävande, samt fordrar högre grad av kompetens av ambulanspersonalen. Därtill efterfrågas adekvata bedömnings- och beslutsstöd för att minimera potentiellt felaktiga beslut och säkerställa patientsäkerheten.

Doktorandprojektet avser att bidra med viktig vetenskaplig kunskap som kan bidra till kvalitetssäkring av hänvisning till egenvård. Projektet lägger stor vikt vid att bejaka patient- och närståendeperspektivet. Deras erfarenheter efterfrågas för att få ökad kunskap om förväntningar och behov, vilket i nuläget är en kunskapslucka avseende hänvisning från ambulanssjukvård till egenvård. Sammantaget kommer projektet att bidra med ny kunskap avseende relevansen av ett specifikt beslutsstöd inom ambulanssjukvårdens kontext, samt möjlighet att identifiera risker som kan uppstå i samband med hänvisning till egenvård.

Projektet innefattar både intervjustudier samt en journalgranskningsstudie med fokus på uppföljning av patienter som hänvisats till egenvård inom ambulanssjukvård.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård).