Garfik: Linneablommor

Doktorandprojekt: Återhämtning vid stressrelaterad ohälsa

Stressrelaterad ohälsa är ett stort folkhälsoproblem och primärvården har en viktig roll när det gäller vård och rehabilitering för att bidra till återhämtning. Detta doktorandprojekt har som syfte att skapa kunskap om hur återhämtning från stressrelaterad ohälsa kan främjas inom primärvården samt att utveckla och testa en gruppbaserad omvårdnadsintervention inom primärvården.

Fakta om projektet

Titel
Doktorandprojekt: Återhämtning vid stressrelaterad ohälsa: Erfarenheter och utveckling av en samskapad gruppbaserad omvårdnadsintervention inom primärvården.
Doktorand
Markus Sjösten
Huvudhandledare
Docent Hanna Tuvesson
Biträdande handledare
Professor Ulrica Hörberg och professor Cecilia Fagerström
Finansiär
Region Blekinge
Tidsplan
1 jan 2020–31 dec 2027
Ämne
Vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Det övergripande syftet med mitt avhandlingsarbete är att skapa kunskap om hur återhämtning vid stressrelaterad ohälsa kan främjas inom primärvården samt att utveckla en gruppbaserad omvårdnadsintervention för personer med stressrelaterad ohälsa inom primärvården.

Doktorandprojektet består av fyra delstudier där de tre första delstudierna har en kvalitativ design och vill utveckla förståelsen för vad som kan bidra till återhämtning vid stressrelaterad ohälsa. En av dessa delstudier fokuserar på erfarenheter från vårdpersonal som vårdat personer med stressrelaterad ohälsa i primärvården, en har fokus på personer med erfarenheter av att ha återhämtat sig från stressrelaterad ohälsa samt en delstudie som tar del av patienters erfarenheter av att delta i en befintlig, ej utvärderad, gruppbehandling som vänder sig till patienter med stressrelaterad ohälsa i primärvård.

Inför den fjärde studien, som är en interventionsstudie, kommer det med en samskapande design utvecklas en gruppbaserad omvårdnadsintervention utifrån de tre inledande delstudierna, tidigare forskning och beprövad erfarenhet. Den gruppbaserade interventionen kommer sedan att testas och utvärderas i en fjärde studie.

Markus Sjösten är medlem i nätverket NESTER – Nätverk för utveckling och forskning om stress