frisörelever som klipper

Doktorandprojekt: Att utbildas till en frisör – en studie om gymnasieelevers identitetsskapande under frisörutbildning

Studien var ett doktorandprojekt där elevers identitetsskapande vid gymnasieskolans hantverksprogram för frisörer stod i fokus.

Detta projekt avslutades 2020.

Mer om projektet

Frisöryrket är ett gammalt yrke med rötter i fältskärarens, som traditionellt har utbildats i en mästar-lärlingstradition. Under 1900-talet har yrkesutbildningar i Sverige kommit att bli allt mer en skolförlagd utbildning och har sedan dess präglats av en strävan att sammanfoga arbetsmarknadens krav och efterfrågan med andra samhälleliga uppdrag så som allmänbildning och medborglig demokratisk fostran. Samtidigt med denna förändring har människors yrkesliv också kommit att omdanats där arbete och yrke kommit att utgöra en annan form av betydelse för människors liv, levnadsbanor och identiteter än förr.

Den gymnasiala yrkesutbildningen har allt sedan dess införande omdebatterats kring frågor rörande exempelvis dess innehåll, syften samt var den ska genomföras. Att yrkesutbildning skapar debatt är egentligen inte så konstigt eftersom den ska uppfylla olika krav som inte alltid är så enkelt att förena. I detta spänningsförhållande mellan utbildning i skola och arbetsmarknad är det centralt att förstå hur elever möter och förhandlar dessa förväntningar mellan vilka de förväntas vara, bli samt vad de ska kunna och göra vilket är frågor som studeras i avhandlingsarbetet.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).