två barn som spelar Minecraft

Doktorandprojekt: Barns erfarenheter av deltagande och lärande i digital lek

Datorer och andra digitala verktyg, exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och spelkonsoler, har bidragit till att barns lek har förändrats. Detta doktorandprojekt ska bidra med kunskap om barns erfarenheter av deltagande och lärande i digitala gemenskaper utanför skolan. Hur barn etablerar sociala relationer, skapar identiteter och lär, har relevans för pedagogisk forskning eftersom villkoren förändras.

Fakta om projektet

Projektledare
Marina Wernholm
Ämne
Pedagogik (institutionen för pedagogik och lärande, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Användningen av datorer och andra digitala verktyg, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor och spelkonsoler, har ökat i såväl utbildningsmiljöer som i barns hemmiljö. Detta har bidragit till att de digitala verktygen har blivit ett vanligt inslag i barns lek och att barns lek också har förändrats under det senaste decenniet. Digital lek har visat sig vara en ingång till barns fortsatta deltagande i digitala praktikgemenskaper, som kan motivera och främja lärande inom olika områden. Det tycks också som att barns digitala lek har blivit alltmer komplex och svårare för vuxenvärlden att observera, och därmed förstå.

Sammanläggningsavhandlingen bidrar med kunskap om barns (8-13 år) erfarenhet av deltagande och lärande i digitala praktikgemenskaper utanför skolan. Hur barn etablerar sociala relationer, konstituerar identiteter och lär, har relevans för pedagogisk forskning eftersom villkoren förändras. Ett antagande är att de erfarenheter som barn tillägnar sig genom att delta i digital lek är av betydelse för verksamma pedagoger eftersom undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Dagens barn lever i ett föränderligt digitaliserat samhälle. De är i en unik position att dela med sig av sina erfarenheter av lärande i digitala praktikergemenskaper, vilka är under ständig förändring och utveckling. För att nå en fördjupad förståelse, är det av vikt att barnen själva kommer till tals och att de bemöts som agerande subjekt. Sammanläggningsavhandlingen utgörs av fyra delstudier, med specificerade syften och forskningsfrågor.

Projektet bidrar till det pedagogiska forskningsfält vars intresse är riktat mot att erkänna och bygga på barns förtrogenhet med digitala kulturer och deras digitala kompetens. I praktiken innebär detta att undervisningen i skolan utgår från och drar nytta av elevernas tidigare erfarenheter av deltagande i digitala kulturer; hur de etablerar sociala relationer, konstituerar identiteter och lär.

Avhandlingen bidrar med empiriska modeller och förslag på konceptuella ramverk, som belyser barns erfarenheter – i egenskap av deltagande subjekt. De empiriska modellerna och konceptuella ramverken kan fungera som stöd till lärare, skolledare och beslutsfattare, i arbetet med att länka barns tidigare erfarenheter av lärande i digitala kulturer till att främja deras lärande och kunskapsutveckling i skolan. Vilken betydelse barns tidigare erfarenheter av lärande i digitala kulturer får i skolan, beror helt och hållet på om och hur andra (lärare, skolledare, beslutsfattare) erkänner dessa erfarenheter.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).

Publikationer

Children's representation of self in social media communities, publicerad i Learning, Culture and Social Interaction.

Wernholm, M. (2018). Children’s shared experiences of participating in digital communities. Nordic Journal of Digital Literacy, 13(4), 38–55. doi:10.18261/issn.1891-943x-2018-04-04