allmän illustration

Doktorandprojekt: Att begripliggöra en lärarlegitimation – reformimplementering och organisering i det svenska fritidshemmet

Studien var ett doktorandprojekt där lokal implementering av lärarlegitimation i fritidshemmet utforskas med fokus på skolaktörers tolkande och införlivande av reformkraven.

Detta doktorandprojekt avslutades i juni 2023.

Fakta om projektet

Projektledare
Richard Andersson
Ämne
Pedagogik (institutionen för didaktik och lärares praktik, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det svenska skolsystemet har under de senaste decennierna genomgått en omfattande transformation genom storskaliga reforminitiativ, vilket i synnerhet karaktäriserats av ett decentraliserat skolansvar och systematiserad målstyrning. Till följd av sjunkande skolresultat och ojämlikhet på lokal nivå har staten de senaste åren drivit igenom en rad reforminitiativ för att re-centralisera styrningen och verka för en mer nationellt balanserad och jämlik nivå vad gäller utbildningskvalitet. Som ett led i detta infördes 2011 en lärarlegitimation med syftet att centralisera certifieringsprocessen av lärare i skolan och därigenom säkerställa att elever undervisas av utbildade lärare, öka resultaten genom att förbättra undervisningskvaliteten och höja statusen för läraryrket. Sommaren 2019 utökades legitimationsreformen till att även innefatta lärare i fritidshem, vilket tillförde ännu ett (av många) förändringsinitiativ som fritidshemmet behövt förhålla sig till under de senaste åren.

Studien, som skrivs i form av en sammanläggningsavhandling, syftar till att utforska hur lokala fritidshemsaktörer begripliggör och implementerar lärarlegitimationens krav i förhållande till sin organisatoriska omgivning. Detta genom att i en serie artiklar utforska de tolkande och ’införlivande’ processer som utgör implementeringsarbetet. 

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).