allmän projektbild

Doktorandprojekt: Den vårdande beröringens betydelse inom akutvårdskontext

Att beskriva begreppet vårdande beröring och dess betydelse för patienter, närstående och vårdpersonal på en intensivvårdsavdelning, samt undersöka och utvärdera mjuk massage i den dagliga vården på IVA.

Fakta om projektet

Titel
Den vårdande beröringens betydelse inom akutvårdskontext med inriktning mot intensivvård
Doktorand

Johanna Rosenqvist
Huvudhandledare
Carina Elmqvist, professor, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare
Maria Henricson, docent, högskolan i Borås
Ann-Christin Karlsson, lektor i vårdvetenskap, Uppsala universitet
Deltagande organisationer
Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Region Gotland, Södertälje sjukhus                               
Finansiär
Doktorandtjänsten finansieras av FoU Kronoberg och Anestesikliniken, Region Kronoberg
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2031
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Beröring är oundviklig i sjukvården och en medvetenhet om hur beröring upplevs är av betydelse. En genomgång av tidigare forskning avseende beröring visar en kunskapslucka inom intensivvård, där endast ett fåtal studier påträffats. Mjuk massage kan användas som ett hjälpmedel för att inge trygghet och lugn hos patienten. Behandlingen kan minska ångest och oro och därmed minska användandet av läkemedel som i kombination med ett snabbare tillfrisknande kan minska vårdtiden på IVA för patienten.

Metod
Delstudie I var en kvalitativ intervjustudie som genomförts på en intensivvårdsavdelning i södra Sverige. Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelse av vårdande beröring på en intensivvårdsavdelning. Delstudie II är en kvalitativ observationsstudie med efterföljande intervjuer på en intensivvårdsavdelning där taktil beröring redan var etablerad som ett redskap inom verksamheten. Syftet är att undersöka den vårdande beröringens betydelse på en intensivvårdsavdelning, ur patientens, närstående och vårdpersonalens perspektiv. Delstudie III är en randomiserad kontrollerad studie, där totalt 72 patienter inkluderas. Hälften av patienterna kommer att få mjuk massage och den andra hälften kommer att erbjudas pet-fri tid. Syftet är att undersöka och utvärdera mjuk massage till patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. 

Betydelse
Resultatet förväntas ge en ökad kunskap och förståelse för hur patienter, närstående och vårdpersonal upplever vårdande beröring och mjuk massage och bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett holistiskt omhändertagande. Sammantaget kan resultaten ge kunskap om vad vårdande beröring och mjuk massage kan ha för betydelse och ligga till grund för vidare utveckling av omvårdnad inom intensivvård.

Doktorandprojektet är en del av forskningen i forskargruppen Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA).