fyra händer håller i ett snöre som bildar en stjärna

Doktorandprojekt: Det kommunala aktivitetsansvarets organisering

I min avhandling intresserar jag mig för den lokala kontextens betydelse för hur statliga policyer omsätts i praktiken.

Fakta om projektet

Doktorand
Josefin Palm
Huvudhandledare
Ylva Ulfsdotter Eriksson
Biträdande handledare
Anna-Maria Sarstrand Marekovic
Tidsplan
15 jan 2021–
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet undersöker hur det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är utformat på policynivå samt hur det organiseras lokalt.

KAA innebär ett ansvar för hemkommunen att följa upp och registrera de ungdomar som inte går i gymnasiet, samt erbjuda ungdomarna åtgärder som ska syfta till att motivera dem att påbörja en gymnasieutbildning. Lagen föreskriver vad KAA innebär för kommunerna, men inte hur det ska organiseras vilket medför att kommuner har valt att organisera det på olika sätt. KAA återfinns exempelvis i olika förvaltningar och olika yrkesgrupper arbetar med det på gräsrotsnivå.

Hur ansvaret har tolkats och omsatts i praktiken kan påverkas både av lokala organisatoriska strukturer och av hur målgruppens problematik förstås. Ungdomarna som ansvaret avser är en heterogen grupp, de har ofta flera olika myndighetskontakter och omfattas således av flera insatser som kan falla både under och utanför det kommunala ansvarets ramar. KAA är följaktligen ett ansvar som präglas av samverkan mellan olika myndigheter och yrkesgrupper med olika uppfattningar och föreställningar om målgruppens behov. Syftet med studien är således att utforska och förstå hur olika sätt att organisera KAA tar form i relation till både den organisatoriska och den professionella nivån, utifrån diskursiva styrningslogiker, samt i olika lokala samverkansstrukturer.