händer som håller upp små transflaggor

Doktorandprojekt: En kvalitativ systematisk litteraturöversikt om erfarenheter hos könskreativa barn och ungdomar under 18 år i relation till könsidentitet

I projektet sammanställs kvalitativ forskning om erfarenheter hos könskreativa barn och ungdomar under 18 år relaterat till könsidentitet, specifikt de som själva intervjuas om sina erfarenheter och hanteringsstrategier i vardagen.

Fakta om projektet

Doktorand
Kristiina Tyni
Huvudhandledare
Idor Svensson
Biträdande handledare
Anna Bratt, Linnéuniversitetet, och Matilda Wurm, Örebro universitet
Tidsplan
11 jan 2021–2023
Ämne
Klinisk psykologi (Institutionen för psykologi, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Det händer mycket i samhället relaterat till transpersoners hälsa och rättigheter här i västvärlden för närvarande. För första gången växer exempelvis en generation barn och ungdomar upp som kan uttrycka sig i enlighet med det kön de känner sig/identifierar sig som, i familjer som stöttar en social transition (icke-medicinska förändringar såsom byte av namn, pronomen, utseende, klädval etc). Kunskapen om könskreativa unga, i synnerhet om de pre-pubertala barnen, är ännu begränsad inom forskning, även om det är ett snabbt växande område.

Vi genomför en systematisk litteraturöversikt för att sammanställa kvalitativ forskning om erfarenheter hos könskreativa barn och ungdomar under 18 år relaterat till könsidentitet. Vi har valt att använda termen könskreativ för att inkludera även (små) barn eller ungdomar som inte är bekanta med/inte använder beteckningen trans* om sin könsidentitet men ändå känner sig som något annat kön än det tilldelade vid födseln. Vi uppfattar termen som positivt laddad och frikopplad från medicinska/psykiatriska diagnoser. Studien är del av ett större avhandlingsprojekt om könskreativa barn och deras familjer.

I studien har vi inriktat urvalet specifikt på könskreativa barn och ungdomar som själva intervjuas om sina erfarenheter och hanteringsstrategier i vardagen (t.ex. självkänsla, relationer med familj, vänner, skola, fritid, hälso- och/eller könsbekräftande vård etc.) relaterat till sina könsidentiteter. Genom detta är vår systematiska litteraturöversikt ett viktigt bidrag till forskningsfältet som hittills främst fokuserat på de ungas psykiska (o-)hälsa och frågor relaterade till könsbekräftande behandling, i första hand såsom de rapporterats av föräldrar och vårdpersonal.

Till studien väljer vi expertgranskade (peer-reviewed) artiklar publicerade mellan åren 2000 och 2020, där följande frågeställningar är vägledande för översikten:

  1. Hur ser könskreativa barns och ungdomars erfarenheter ut relaterade till deras könsidentitet?
  2. Hur hanterar de dessa erfarenheter?

Artiklarna söks och sållas enligt ett systematiskt tillvägagångssätt, genomgår sedan kvalitetsbedömning och syntetiseras slutligen till en meta-nivå. Denna process finns detaljerat beskriven i vårt för-registrerade review-protokoll på the Open Science Framework (OSF), DOI: 10.17605/OSF.IO/YJT6X.

Deltagare i studien är Kristiina Tyni, Anna Bratt och Thomas Nordström, Linnéuniversitetet, och Matilda Wurm, Örebro universitet.