Grafisk bild på människor

Doktorandprojekt: Från invandrarbyrå till flyktingmottagning

Min avhandling var ett bidrag till forskningen om invandring och integration. Det är en historiesociologisk studie, där jag undersöker hur den lokala organiseringen av mottagande och integration av nyanlända utformats och förändrats över tid, sedan mitten av 1960-talet och fram till 2010. 

Detta doktorandprojekt avslutades 2011.

Fakta om projektet

Titel
Från invandrarbyrå till flyktingmottagning: Fyrtio års arbete med invandrare och flyktingar på kommunal nivå
Doktorand

Anna-Maria Sarstrand Marekovic
Huvudhandledare
Svante Lundberg
Biträdande handledare
Gunnar Olofsson
Tidsplan
2003-2011
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Frågor om invandring och integration är aktuella teman som diskuteras på nationell såväl som på lokal nivå. I min avhandling, som är en historiesociologisk studie, undersöker jag hur den lokala organiseringen av mottagande och integration av nyanlända utformats och förändrats över tid, sedan mitten av 1960-talet och fram till 2010. Åtta kommuner studeras och analyseras: Borås, Eskilstuna, Finspång, Helsingborg, Karlskrona, Malmö, Uppsala och Västerås.

Avhandlingen bygger på ett omfattande empiriskt material och kombination av olika metoder: intervjuer med tjänstemän, deltagande observationer av konkreta verksamheter, statligt och kommunalt arkivmaterial, officiella utredningar och tryck samt sekundärlitteratur.

Studien visar att organisatoriska initiativ för att hantera följderna av en ökande invandring till Sverige kom ’underifrån’ och formulerades utifrån de behov och resurser som fanns tillgängliga i de olika kommunerna, det vill säga långt före en nationell invandrarpolitik formulerades. Analysen visar dock att kommunerna brottades med en rad gemensamma frågor: hur organiseringen skulle se ut, vem som skulle sköta arbetet, vad som faktiskt skulle göras samt vilka grupper det skulle riktas till. Jag har analyserat detta i termer av olika ”inkorporeringspraktiker”. Det är runt dessa frågor som det kommunala arbetet med invandrare och flyktingar har kretsat, utan att finna några tydliga och bestående svar. Min avhandling, och analysen av drygt 40 års lokalt integrationsarbete som den täcker, utgör den bakgrund som kommande förändringar kan jämföras med och kritiskt granskas mot.