allmän projektbild

Doktorandprojekt: Hur bedömningspraktiker konstrueras under samtal mellan lärarstudenter och lärare

20 veckor av lärarutbildningen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att bedöma om lärarstudenten tillägnat sig relevant kunnande i VFU sker, i samband med varje VFU-period, s.k. trepartssamtal mellan högskoleläraren, studentens handledare och studenten. Studien intresserar sig för samtalet som bedömningspraktik.

"Som katten runt het gröt” – Hur bedömningspraktiker konstrueras när två lärare tillsammans med en lärarstudent interagerar i ett samtal om studentens yrkesblivande under VFU

UKÄ konstaterar att trepartssamtalet är en styrka för bedömning av studenters kunnande i VFU. Tidigare utvärderingar har också gällande rättssäker bedömning tryckt på vikten med lärosätets besök under VFU. Dock saknas i stort sett såväl svensk som internationell forskning om bedömningsaspekten inom dessa trepartssamtal.

Den forskning som ändå finns visar, till skillnad från ovanstående utvärderingar, att besöket med tillhörande samtal mellan lärarna tycks innehålla ett antal svårigheter. Svårigheterna visar sig i sin tur ge upphov till upplevelsen av en viss konkurrens mellan lärarna.

Även samtalsforskning har visat att vad som händer i samtalssituationer har betydelse för hur innehållet i samtal förstås och utvecklas. Avhandlingen tar fasta på den sociala dimensionen inom bedömning. För att öka förståelsen för hur bedömning av lärarstudenters yrkeskunnande inom VFU konstrueras är avhandlingens övergripande syfte att synliggöra bedömningspraktiken i skolbesökets trepartssamtal.