allmän projektbild

Doktorandprojekt: Hur formas didaktiken i praktiken

Detta projekt handlar om hur undervisning växer fram på olika förskolor i arbetslag som arbetar med de allra yngsta barnen.

Fakta om projektet

Projektets titel
Hur formas didaktiken i praktiken – en jämförande studie om undervisning i förskolan
Doktorand
Anna Wahlgren
Huvudhandledare
Daniel Sundberg
Biträdande handledare
Stefan Sellbjer
Tidsplan
2020–2025
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet handlar om hur undervisning växer fram på olika förskolor i arbetslag som arbetar med de allra yngsta barnen. Det jag eftersöker är hur undervisning ramas in på flera nivåer och hur undervisning också kodas och omkodas mellan olika läroplansarenor.

Undervisning som begrepp är nyare i förskolans värld än i skolans och införandet av begreppet har skapat spänningsfält mellan vad undervisning egentligen är, i relation till den dagliga praktik som redan pågår i de yngsta barnens utbildning på förskolan.

  • Vad innebär det när resultatstyrning och kommunikativt meningsskapande ska mötas?
  • Hur kan man förstå den bildningsresa som barnen påbörjar i sin förskoleutbildning?

Med hjälp av fallstudier kommer jag att försöka förstå hur undervisning formas i olika kontexter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Läroplansteori och didaktik (SITE).