uppsträckta händer med pratbubblor som innehåller "hej" på olika språk

Doktorandprojekt: Hur språkpolicy görs på högstadiet

Projektets intresse ligger i hur flerspråkig policy manifesteras i lärares och flerspråkiga elevers handlingar och tal samt i skolans fysiska miljö.

Fakta om projektet

Projektnamn
Hur språkpolicy görs på högstadiet. En etnografisk studie utifrån lärares och flerspråkiga elevers perspektiv.
Doktorand
Anneli Marceteau
Huvudhandledare
Linda Fälth
Biträdande handledare
Henrik Nilsson
Tidsplan
Ht 2022–ht 2026
Ämne
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

De flesta klassrum i Sverige är idag språkligt heterogena, vilket påverkar, utmanar och ställer nya krav på skolans verksamhet. Hur olika språk får synas i undervisningens upplägg och i den fysiska miljön i skolan, har betydelse för hur flerspråkiga elever uppfattar sig själva och sitt värde.

Att även få möjlighet att använda alla sina språkliga resurser, gynnar flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Detta har i sin tur betydelse för elevernas engagemang i studierna och därmed deras skolframgång.

Samtidigt visar forskning att den svenska skolan genomsyras av en enspråkig norm, där flerspråkiga elevers kultur och språk inte legitimeras. Språkpolicy, såväl explicit som implicit, påverkar lärares undervisningspraxis samtidigt som den ger en grad av frihet i undervisningen som varierar från lärare till lärare, vilket får konsekvenser för inlärningsmöjligheterna för elever med kulturell och språklig mångfald.

Doktorandprojektets syfte är därför att synliggöra hur, var och varför språkpolicy manifesteras såväl i lärares och flerspråkiga elevers tal och handlingar, som i den fysiska skolmiljön.