Ord

Doktorandprojekt: Korpuslingvistisk metodik för gymnasiets engelskakurser

Projektet utvecklade programvara som ämnar stötta lärare i sin analys av elevtexter på engelska. Genom detta var tanken att också stötta lärare i planering av sin undervisning och feedback på både grupp- och individnivå.

Detta projekt avslutades 2023.

Fakta om projektet

Doktorand
Daniel Ihrmark
Huvudhandledare
Jukka Tyrkkö
Biträdande handledare
Marie Källkvist
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Tidsplan
2018-2023
Ämne
Lingvistik

Mer om projektet

Projektet startades under hösten 2018, och är tänkt att fortsätta till sommaren 2023. Bakgrunden är främst sprungen ur Educational Linguistics som ett problem-centrerat fält med syfte att generera lösningar för skolmiljön.

Projektet är ett praktikinriktat arbete som vidrör rollen av korrigerande återkoppling. Inom bakgrunden ryms även tidigare ansatser till olika användningsområden för datorer inom språkundervisningen, så som Computer-Assisted Language Learning (CALL) och datadriven inlärning. Detta projekt skiljer sig dock nämnvärt från tidigare ansatser eftersom fokus inte ligger på elevers användning av digitala resurser, utan på digitala resurser som stöd för lärarens återkoppling på elevtexter och lektionsplanering.

Projektet ska resultera i designen av ett digitalt verktyg som utformats specifikt för att ge lärare i engelska verksamma inom det svenska skolsystemet förutsättningarna att snabbt få den överblick av elevernas språk som behövs för att planera sina lektioner efter elevernas förutsättningar, samt ge dem möjlighet att ge sina elever återkoppling på texter. Syftet med projektet är således att underlätta den arbetsbörda som lärare idag upplever att rättandet av elevtexter innebär, samt möjliggöra en snabbare responstid på elevtexter antingen genom lektionsplanering eller individuell stöttning. Utifrån den tidigare forskningen är just responstiden, i kombination med lärarens agerande, centrala faktorer för att korrigerande återkoppling på elevtexter skall ha önskad inverkan.

Till en början genomfördes en intervjustudie med yrkesaktiva lärare som genererade information vilken tillät den internationella forskningen om korrigerande återkoppling att kontextualiseras till den svenska skolan. Intervjuerna handlade även om lärares upplevelser av och inställning till digitala verktyg, vilket syftade till att rikta verktygets designprocess. Utifrån de insikter lärarna skänkte gällande sin feedbackprocess och sina fokusområden vid interaktioner med elevtexter valdes resurser för språkanalys och visualisering ut, och verktyget utformades i enlighet med deltagardriven design och deltagar-centrerad design. Under 2021 har projektet producerat en fungerande prototyp av det digitala hjälpmedlet, och under 2022 kommer prototypen utvärderas genom att ge lärare möjlighet att pröva programmet i sin egen praktik.

Om du är intresserad av att delta i fältstudierna är du välkommen att höra av dig!

Projektet är en del av forskningen i Centrum för Educational Linguistics