allmän projektbild

Doktorandprojekt: Läroprocesser genom friluftsliv

Syftet med mitt arbete var att analysera de läroprocesser genom vilka kunskaper förvärvas och förenas i friluftsliv; kroppsligt, socialt och kulturellt. Jag är intresserad av hur elever på gymnasiet beskriver och gör lärande i friluftsliv.

Detta projekt avslutades 2020.

I grunden kommer jag utgå ifrån en konstruktivistisk kunskapssyn (Berger & Luckmann,1966). Detta innebär att specifika subjektspositioner ses som något som skapas/görs genom just kroppsliga praktiker och interaktioner. Kroppsliga kompetenser och kroppsligt kunnande är i sammanhanget inte att betraktas som givna "färdigheter" eller något som enkelt kanöverföras från ett subjekt till ett annat såsom en lärare till en elev. Snarare betraktas kroppsligt kunnande, lärandet av rörelser, som intersubjektivt, det vill säga som en slags kompetens som skapas genom handling och i kommunikativa möten mellan olika individer (jfr Schiro2008:160). Mer precist uttryckt; känslan för vem man och vad man kan skall förstås som intimt införlivat i det kroppsliga. När människor handlar så lär de sig. De skaffar sig erfarenheter i relation till sin omgivning och genom dessa också en förståelse för sig själva och vad de klarar av. Hur kroppar används, tolkas och vad vi gör med dem, är med andra ord frågan om hur läroprocesser sammanflätas med identitetsskapande (jfr Biesta 2006:42).

I min avhandling kommer jag att fokusera på de läroprocesser som sätts igång när kroppar utmanas och utsätts för till exempel vatten och vind i skogs- hav- och fjällmiljöer. Mitt arbete kommer främst baseras på etnografiskt fältarbete. Med hjälp av intervjuer, informella samtal och observationer (video) i de olika miljöer i vilka eleverna agerar och interagerar avser jag försöka förstå det lärande som gestaltas inom kunskapsområdet friluftsliv. Jag har sedan hösten 2015 följt gymnasieklasser som bedrivit friluftsliv i olika sammanhang och med varierad längd.