demonstrationståg

Doktorandprojekt: Prediktorer för politisk aktivism i sociala medier

Projektet hade sitt fokus på de faktorer som påverkar människor att delta i online-aktivism och andra politiska aktiviteter online, till exempel undertecknande av upprop eller kontaktskapande. Det syftade till att bidra till forskningen kring politisk mobilisering.

Detta projekt avslutades 2023.

Fakta om projektet

Titel
Prediktorer för politisk aktivism i sociala medier och framgångsrika strategier för politisk mobilisering online
Doktorand

Elizaveta Kopacheva
Huvudhandledare
Per Strömblad
Biträdande handledare
Giangiacomo Bravo
Finansiär
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)
Tidsplan
1 juli 2019–30 mars 2024
Ämne
Statsvetenskap (Institutionen för statsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet har sitt fokus på de faktorer som påverkar människor att delta i online-aktivism och andra politiska aktiviteter online, till exempel undertecknande av framställningar eller kontaktskapande. Tidigare forskning har visat att inneboende politisk kraft (det vill säga individens tro på sig själv att kunna påverka politiskt beslutsfattande) är en av de viktigaste faktorer som påverkar politiskt deltagande online. Samtidigt kännetecknas i Europa mer än hälften av befolkningen av att de har låg inneboende politisk kraft. Under sådana förhållanden är det viktigt att stimulera politiskt deltagande online.

Projektet syftar till att bidra till forskningen kring politisk mobilisering. I synnerhet är det intressant att undersöka vilka metoder som är framgångsrika för politisk mobilisering/demobilisering i online-sammanhang. Fallstudier kommer att inkludera strategier för demobilisering som genomförts av ryska myndigheter för att minska deltagandet i att skriva under upprop online, liksom framgångsrika metoder som används av Rysslands antideponi-rörelse och internationella hashtag-rörelser.

De viktigaste forskningsmetoderna är dynamisk nätverksanalys och undersökningar av texter. Projektets mål inkluderar att skapa ett ramverk för att använda komplexa data mining-tekniker för att svara på tvärgående frågor inom samhällsvetenskaplig forskning.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA), Computational Social Sciences (CSS) och Linnaeus University Research Group on Political Behavior, Opinion and Parties (LNU-POP).