25 små ikoner som visar olika aspekter av narkotikamissbruk

Doktorandprojekt: Sociala betydelser av sprutbyten

Det finns många forskningsstudier som studerat medicinska och folkhälsovetenskapliga effekter av sprutbyten, men få som berört betydelser av icke-medicinsk karaktär. Detta doktorandprojekt undersökte sociala betydelser av svenska sprutbyten för personer som besöker verksamheterna.

Detta projekt avslutades i december 2023.

Fakta om projektet

Doktorand
Maria Nordstedt
Huvudhandledare
Kristina Gustafsson
Biträdande handledare
Torkel Richert, Malmö universitetet
Finansiär
Institutionen för socialt arbete
Tidsplan
Hösten 2017–2023
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Avhandling
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1813003

Mer om projektet

Genom etnografiska metoder undersöks i detta projekt sociala betydelser av svenska sprutbyten för personer som besöker verksamheterna. 16 månaders fältarbete med deltagande observationer har genomförts vid i huvudsak två sprutbyten. Deltagande observationer har även använts vid skuggning i några personers vardagsliv. Därtill finns besök om 1–2 dagar vid andra sprutbyten, djupintervjuer, fotografier, skriftlig kommunikation och telefonsamtal.

Projektet inkluderar personalens perspektiv men fokuserar på, och utgår från, betydelser av sprutbyten ur besökarnas perspektiv. Besökarna injicerar (förstås) ofta narkotika, men inte alltid, och en hel del besök görs utan att sprutbyte sker. Varför besöker man en Sveriges mest kontroversiella och stigmatiserade platser utan att byta sprutor?

Resultatet kan användas för att vidareutveckla sprutbyten utifrån besökarnas behov, till exempel utifrån Anders Printz förslag i samsjuklighetsutredningen Från delar till helhet (SOU 2021:93). Förslaget innebär att sprutbyten ska omfatta betydligt mer än vad som anges i sprutbyteslagen, såsom möjlighet till vila, något att äta, lån av telefon osv. Även socialtjänsten och andra som möter målgruppen kan ha nytta av resultatet för vidareutveckling av metoder och arbetssätt.