mätning i skog

Doktorandprojekt: System för kontinuitetsskogsbruk

Detta doktorandprojekt undersökte hur skogsskötsel med kontinuitetsskogsbruk kan optimeras för grandominerade bestånd i södra Sverige. Särskilt fokus låg på hur skötselns utformning påverkar kvaliteten hos stammarna och skogsägarens ekonomiska utfall.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Titel
System för kontinuitetsskogsbruk: Samband mellan skogsskötsel, virkeskvalitet and ekonomisk lönsamhet
Doktorand
Nils Fagerberg
Huvudhandledare
Johan Bergh
Biträdande handledare
Stergios Adamopoulos
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Scientes Mondium UG, Optimal Solutions
Finansiär
Formas
Tidsplan
1 maj 2016–31 dec 2021
Ämne
Skogsindustriella produktionssystem (Institutionen för och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Det svenska skogsbruket behöver överväga flera olika skötselsystem för att kunna tillgodose alla krav på skogens olika nyttigheter. En strategi för att möta dessa nya krav är att på vissa arealer övergå till kontinuitetsskogsbruk, där nya alternativa skötselsystemet kan rymma flera olika förväntningar och nyttigheter samtidigt. Alternativa skötselmetoder såsom kontinuitetsskogsbruk (CCF) utgör ett potentiellt verktyg för att möte de ökade kraven på skogen.

Det övergripande målet med projektet är att se hur kontinuitetsskogsbruk påverkar virkeskvaliteten och ekonomin för olika varianter av kontinuitetsskogsbruk i granbestånd i södra Sverige. Analys av virkeskvalitet och tillväxtreaktioner kommer att baseras på befintliga långsiktiga försök, där tillväxtreaktioner mäts och analyseras på ytor med träd i olika storlekar. Analyser för optimering av skötseln kommer att genomföras utifrån nya avståndsberoende tillväxtmodeller och med hänsyn till marknadsvariationer.

Projektet kommer att ge kunskap om hur skogsägare bör göra för att omvandla sina skogar till ett fungerande CCF. Det kommer att ge kunskap om såväl de ekonomiska fördelarna som virkeskvalitetsaspekter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä och Kunskapsmiljö Linné Grön hållbar utveckling.