äldre man som sitter i sitt kök

Doktorandprojekt: Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur diskursen om välfärdstekniska lösningar kan spegla samhällets syn på vård och omsorg för äldre och anhörigas roll.

Fakta om projektet

Titel
Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga - En analys av samhällets syn på vård och omsorg för äldre och anhörigas roll sett genom diskursen om välfärdstekniska lösningar
Doktorand
Maria Nilsson
Huvudhandledare
Elizabeth Hanson
Biträdande handledare
Lennart Magnusson, Stefan Andersson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA)
Projektstart
1 april 2018
Projekt avslutat
16 Juni 2023
Ämne
Hälsovetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet baseras på följande fyra delstudier:

Följande forskningsfrågor har styrt avhandlingsarbetet: 

  1. Vilka är de stora underliggande drivkrafterna för forskning och för policy, för att implementera och använda välfärdsteknik i hälso- och sjukvård samt vård och omsorg för äldre?
  2. Vilka subjektspositioner (roller och förväntade beteenden) blir möjliga för äldre personer med vård- och/eller omsorgsbehov och vilken roll blir möjlig för deras anhöriga i diskursen?
  3. På vilket/vilka sätt konstrueras och förstås begreppen äldres hälsa och vård och anhörigas insatser inom diskursen?
  4. Vilka potentiella konsekvenser relaterat till hälsa kan identifieras för äldre personer och deras anhöriga genom diskursen om välfärdstekniska lösningar?

Resultat

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling bestående av 4 delstudier.

Studie I var en omfattande litteraturöversikt som gav en överblick över internationell forskning inom området välfärdsteknik för äldre. Syftet med studien var att kartlägga interventionsstudier med välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga, och hur och på vilka sätt syften och mål med interventionerna stämde överens med WHO:s ramverk för ett hälsosamt åldrande.

Studie II förflyttade sig till lokal svensk kontext. Lokala policydokument inom vård och omsorg för äldre inklusive strategidokument för stöd till anhöriga granskades i en analys av policy. Syftet med studien var att analysera diskursen om välfärdstekniska lösningar i lokala policydokument. Särskilt fokus lades på hur äldre och deras anhöriga konstrueras i dokumenten och på hur hälsa konstrueras och förstås.

Studie III fortsatte i den lokala kontexten med intervjuer med lokala politiker, som satt ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Syftet med studien var att undersöka lokala politikers uppfattningar gällande vård och omsorg för äldre och stöd till anhöriga med hjälp av välfärdsteknik.

Studie IV övergick till regional kontext med fokusgrupper. Fokusgrupperna bestod av representanter för distriktsstyrelser i Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SPF seniorerna (SPF). Syftet med studien var att undersöka hur representanter för pensionärsorganisationerna uppfattade och formulerade positioner i förhållande till implementering och användning av välfärdsteknik för deras medlemmar med behov av vård/omsorg och för medlemmar i rollen som anhöriga.

Länk till avhandlingen i fulltext: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1758316

Doktorandprojektet är en del av arbetet i forskargruppen Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och forskarprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems. Maria Nilsson är medlem i nätverket Early Career Researchers som stöds av Sustainable Care och det nya Centre for Care, University of Sheffield.