allmän projektbild

Doktorandprojekt: Yrkeslärare och interkollegial legitimitet – professionella erkännanden på gymnasieskolans yrkesprogram

I detta avhandlingsprojekt utforskas yrkeslärares interkollegiala legitimitet på gymnasieskolans yrkesprogram. Projektet genomförs med en etnografisk ansats där yrkeslärares vardagliga interaktioner med kollegor är centrala.

Fakta om projektet

Doktorand
Josephine Sandberg
Huvudhandledare
Daniel Alvunger
Biträdande handledare
Eva Klope
Finansiär
Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande
Tidsplan
1 sept 2022–
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Nästan en tredjedel av Sveriges gymnasieelever läste på ett yrkesprogram under läsåret 2021/2022. Trots den höga andelen yrkeselever i Sverige finns det fortfarande väldigt begränsat med forskning som belyser yrkeslärares arbete. Övergripande fokus för avhandlingsprojektet är yrkeslärares interkollegiala legitimitet. Det kan exempelvis handla om hur yrkeslärares kompetens uppmärksammas och/eller tillvaratas i olika sammanhang och vilken betydelse utbildningsnivå och kön har för synen på yrkeslärares kompetens. Det kan även handla om vilka förväntningar som finns på yrkeslärares professionalism.

Studien genomförs med en etnografisk ansats där yrkeslärares vardagliga interaktioner med kollegor är centrala. Det teoretiska ramverket bygger på professionsteori kombinerat med genusteori och positioneringsteori.

Projektet tillhör Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande och är en del av forskningen i forskargrupperna Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Forskargruppen med inriktning mot yrkesutbildning.