spindelnät

Projekt: Interoperabilitet – förmåga till samverkan i en gemensam praktik genom användning av informationsinfrastrukturer

Förmåga till samverkan (interoperabilitet) mellan vårdgivares organisationer och utförare, patienter och dess sociala nätverk med hjälp av informationsinfrastrukturer är en central fråga inom eHälsa för att åstadkomma en patientcentrerad vård. Emellertid har det visat sig vara en komplex uppgift att åstadkomma denna samverkan.

De underliggande informationsinfrastrukturerna är under ständig utveckling, ofta som isolerade öar. För att åstadkomma samverkan krävs att man delar kunskap, begreppsvärld och resurser. Organisationer, professioner och arbetsprocesser behöver hitta former för och lära sig att samverka med användning av informationsinfrastrukturer. Dessutom finns det kulturella, ekonomiska, organisatoriska och inte minst legala frågor som måste hanteras.

Det saknas en enhetlig vetenskaplig grund för vad interoperabilitet innebär och empirisk kunskap om effekterna och nyttan med olika metoder och angreppssätt för att uppnå god interoperabilitet.

Syfte

 • att bidra med praktisk kunskap om förbättring av interoperabilitet som är baserad på aktivt deltagande i och empiriska studier av förbättringsarbete inom eFörskrivning i Sverige;

 • att bidra med en praktisk teori om interoperation (samverkan) och interoperabilitet som vänder sig till praktiker och forskare.

Resultat

 • En retrospektiv fallstudie som presenterar utvecklingen av en informationsinfrastruktur för eFörskrivning i Sverige från 1980-talet fram till avregleringen av apoteksmarknaden 2009; [1]

 • Utveckling av en praktisk teori om eFörskrivning ; [2]

 • En experimentell fältstudie av en intervention för att förbättra interoperabilitet inom eFörskrivning; [1, 3, 4]

 • Praktisk teori om interoperation och interoperabilitet som är empiriskt grundat i en praktisk erfarenhet från och studier av framväxten av en informationsinfrastruktur för eFörskrivning. Teorin är en generalisering av resultat från forskning och aktivt deltagande i utveckling av eFörskrivning i Sverige samt tillämpning av teorier om informationssystems handlingsbarhet, samt organisations- och kommunikationsteorier.

Publikationer

 1. Öhlund, S.-E., Interoperability – capability to interoperate in a shared work practice using information infrastructures – studies in ePrescribing. Forthcoming PhD Thesis, Linköping University.

 2. Öhlund, S.-E. and G. Goldkuhl, Towards a socio-pragmatic
  understanding of ePrescribing, in 5th Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems (ALOIS-2008).
  2008: Venice.

 3. Öhlund, S.-E., B. Åstrand, and G. Petersson, Interoperability
  in action - the case of electronic prescribing, in 15th International Symposium of Health Information Management Research - ISHIMR 2011, P.A. Bath, et al., Editors. 2011, University of Zurich: Zurich, Switzerland.

 4. Öhlund, S., B. Åstrand, and G. Petersson, Improving Interoperability in ePrescribing. Interact J Med Res, 2012.

Planer 2016/2017

 • Färdigställa doktorsavhandling inom Informationssystemutveckling vid Linköpings universitet.

 • Spridning av resultat till praktiker och forskare.

Disputation 6/4 2017

Avhandling: Interoperability. Capability to interoperate in a shared work practice using information infrastructures – studies in ePrescribing

Tid: kl 13.15, torsdag 6/4 2017

Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Finansiering

CGI Sverige, Apoteket AB, eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet.

Industridoktorand på Linköpings universitet, IEI Informatik

Kontakt

Sten-Erik Öhlund
CGI Sweden
0480-44 40 11
073-398 21 17
sten.erik.ohlund@cgi.com